10 προσλήψεις στο Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 27

αρχείο λήψηςΟ Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (02) έκτακτων πλοηγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)  – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (ΦΕΚ 43Α/55΄), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (ΦΕΚ 213Α΄/08) και ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

β) Την πρόσληψη οκτώ (08) έκτακτων πρυμνοδετών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)-σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3142/1955(ΦΕΚ 43Α/55΄),όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν.3709/2008(ΦΕΚ 213Α΄/08) και ισχύει –για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πρυμνοδέτησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

1. Απαιτούμενα προσόντα για έκτακτους πλοηγούς.

α) Να είναι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου Α’.
β) Να έχουν γνώση της περιοχής του λιμένα Θεσσαλονίκης, των ευκολιών αυτής και λοιπών τοπικών συνθηκών.
γ) Οι υποψήφιοι έκτακτοι Αρχιπλοηγοί-Πλοηγοί πρέπει να έχουν ηλικία όχι μεγαλύτερη των 60 ετών.
δ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.

2 .Απαιτούμενα προσόντα για έκτακτους πρυμνοδέτες.

α) Να έχουν στην κατοχή τους Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ.
β) Να έχουν στην κατοχή τους Άδεια Ναύτη Ε.Ν.
γ) Να μην έχουν υπερβεί το 45Ο έτος της ηλικίας τους.
δ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.

5.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08.00 έως 14.00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/ Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (Πληροφορίες στο τηλ.:2313325899) έως και την 15/07/2014 ημέρα Τρίτη , στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ξεκινά η αξιολόγηση των φακέλων που υποβλήθηκαν από νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους
Προηγούμενο άρθρο
Αιτήσεις για 60 θέσεις ΠΕ Δημοσιονομικών
Μενού