Προσλήψεις 60 ατόμων στο Δήμο Λέσβου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

images38-300x135Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα (60) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας που αφορούν όλο το Δήμο Λέσβου  (συμπεριλαμβάνονται και οι Δημοτικές ενότητες του Δήμου) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο.

  • 15  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
  • 45  ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι για τις θέσεις οδηγών με τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα οι θέσεις των οδηγών που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους θα καλυφθούν από εργάτες καθαριότητας ώστε ο συνολικός αριθμός των προσληφθέντων να είναι 60.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07» και ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την υπηρεσία)
Για τους οδηγούς εκτός από τα παραπάνω:
1. Τίτλο σπουδών
2. Άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
3. ΠΕΙ
4. Απόδειξη εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (Α) στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 γραφείο προσωπικού) (Β) στα Γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων (στους κατά τόπο αρμόδιους υπαλλήλους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι μέχρι και 30-6-2014.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λιβαδειάς
Προηγούμενο άρθρο
Πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο νεανικής επιχειρηματικότητας
Μενού