Θέσεις εργασίας στη Θάσο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 31

αρχείο λήψης (4)Η «Τουριστική και Οικονομική ανάπτυξη Θάσου Μονοτεχνική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της εταιρείας συνολικού αριθμού τεσσάρων (04) ατόμων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ως εξής:

  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 4 άτομα  (3 άτομα για την καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στο κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς, και 1 άτομo για την καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στο κάμπινγκ του Σωτήρος ) για δύο μήνες

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν.2527/97.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

  • α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
  • β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
  • γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
  • δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Επιπλέον στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή δίμηνης απασχόλησης, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (ο υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε, την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Θάσου, πρόσφατης έκδοσης,
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το ΙΚΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας μας, στην Παναγία Θάσου στο κτίριο της πρώην Κοινότητας Παναγίας, από 18 -07-2014 έως και 22-07-2014 .

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου
Προηγούμενο άρθρο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Τεμπών την Κυριακή
Μενού