Θέσεις εργασίας στη 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 35

job-300x300Η 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 15ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Κομοτηνή  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

101 – 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων – Μνημεία Φερών – ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων – 4 μήνες – 1 άτομο
102 – 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων – Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου – ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων – 4 μήνες – 4 άτομα
103 – 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων – Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου – ΔΕ Νυχτοφυλάκων – 4 μήνες – 1 άτομο
104 – 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων – Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου – ΥΕ Καθαριστών/στριών – 4 μήνες – 1 άτομο

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σωκράτους 11, 69100 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υπόψη κας Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2531035870).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για το γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης κατεβάστε την Ανακοίνωση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δωρεάν εκδηλώσεις για παιδιά στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Προηγούμενο άρθρο
Έρχονται κοινόχρηστα ποδήλατα στα Χανιά
Μενού