Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Καρπενησίου

Κοινοποιήστε το άρθρο

JOB222Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Καρπενησίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

χωρίς τίτλο

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Φ. Φουρλιά (τηλ. επικοινωνίας: 2237 350044).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία Υποβολής 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφηµερίδα ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου Καρπενησίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα ήτοι από 14/8/2014 έως και 25/8/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον σχετικό σύνδεσμο ΕΔΩ

Εσπα Εργασια – Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *