100 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα από ΙΚΥ & Siemens

Κοινοποιήστε το άρθρο

IKY1Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει 100 υποτροφίες για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα (πρόγραμμα Αριστείας ΙΚΥ- Siemens) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ
    ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Οι Έλληνες πολίτες, ή οι πολίτες άλλων κρατών με ελληνική εθνικότητα.

β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής.

γ) Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό Άριστα.

δ) Οι διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την αναγόρευσή τους.

ε) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

στ) Οι υποψήφιοι που έχουν βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας που ξεκινά από την έναρξη του ακαδ. έτους 2014-2015 (από 1/9/2014 έως το αργότερο 30/9/2014).

ζ) Οι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000,00€.

η) Όσοι δεν χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα.

θ) Οι άνδρες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι: έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για  την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως 24 μήνες και καθορίζεται από την επίδοση του υποτρόφου και από τη βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα. Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 και μεταγενέστερη της 30ής Σεπτεμβρίου 2014.

Ο/ η υπότροφος υποχρεούται με τη λήξη της υποτροφίας να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ.:

α) αντίγραφο μεταδιδακτορικής έρευνας και επίσημη βεβαίωση του επιβλέποντος για την περάτωσή της,

β) παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας σε ένα τουλάχιστον διεθνές συνέδριο και

γ) δημοσίευση δύο ερευνητικών εργασιών (η μία εξ αυτών μπορεί να είναι ανασκόπηση) σε περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αίτησης του υποψηφίου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των παραδοτέων το αργότερο έως 31/12/2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα μεικτά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης πριν την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (3,6 % χαρτόσημο υποτροφιών).

Στους υποτρόφους χορηγούνται:

α. Μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€).

β. Δαπάνες για αναλώσιμα εργαστηριακά έξοδα ποσό ύψους μέχρι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.900,00€) ετησίως.

γ. Δαπάνες για μετακίνηση και έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις ποσό ύψους έως χίλια ευρώ (1.000,00€) κατ’ έτος.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους έως και τις 27 Οκτωβρίου 2014.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *