12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα “κόκκινα” δάνεια – Τι προβλέπεται για “κουρέματα” δανείων και μειώσεις προστίμων

Κοινοποιήστε το άρθρο

Money-50-Euro-300x225Το σχέδιο ρυθμίσεων για τα «κόκκινα» δάνεια που συνδυάζει αυτές προς τις τράπεζες με εκείνες προς την Εφορία και τα Ταμεία περιέχει για πρώτη φορά «κουρέματα» δανείων αλλά και μειώσεις στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα των επιχειρήσεων, με στόχο να προσφέρει μια λύση-πακέτο για εταιρείες και επαγγελματίες που μπορούν να επιβιώσουν με ελάφρυνση των δυσβάσταχτων υποχρεώσεων εξαιτίας της παρατεινόμενης κρίσης.

Ενα ζήτημα ωστόσο που εγείρουν ήδη φοροτεχνικοί απέναντι στο προσχέδιο είναι ότι από νομικής πλευράς επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν ρύθμιση με τις τράπεζες θα αποκτούν την επιπλέον δυνατότητα για προνομιακές ρυθμίσεις με την Εφορία, εξασφαλίζοντας ακόμα και συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών τους που δεν έχουν επιβαρυνθεί από υπέρμετρες δανειακές υποχρεώσεις.

Ας δούμε με απλές ερωταπαντήσεις τα σημεία-κλειδιά του προσχεδίου:

1. Ποιοι δανειολήπτες εντάσσονται στις ρυθμίσεις τραπεζών – Δημοσίου;
Ολες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είχαν κύκλο εργασιών μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ το 2013, δεν έχουν παύσει τις εργασίες τους, δεν έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία πτωχευτικού κώδικα και δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για φοροδιαφυγή.

2. Ποια δάνεια μπορούν να ρυθμιστούν είτε και να διαγραφεί μέρος αυτών;
Αυτά που βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών προς τράπεζα μέχρι την 30ή Ιουνίου του 2014 επίδικα ή ρυθμισμένα και οι οφειλέτες τους μπορεί να στερούνται φορολογικής είτε ασφαλιστικής ενημερότητας.

3. Ποια ποσά δανείων μπορούν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση;
Ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 500.000 ευρώ ανά οφειλέτη προς μία συγκεκριμένη τράπεζα. Η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει με την επιχείρηση σε ρύθμιση εφόσον ελέγχει τουλάχιστον το 50% των δανείων της.

4. Ποια κουρέματα δανείων μπορούν να γίνουν;
Μπορούν να διαγραφούν δάνεια ώστε το υπόλοιπο ποσό της απαίτησης να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης των οφειλετών. Κινήσεις τέτοιες είναι στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας.

5. Πώς προσδιορίζεται η καθαρή περιουσιακή θέση της υπερχρεωμένης επιχείρησης;
Ως καθαρή θέση προσδιορίζεται η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων, δηλούμενα ακίνητα με βάση την αντικειμενική αξία μείον τις οφειλές προς τρίτους, εκτός αυτών προς την τράπεζα, με την οποία γίνεται η ρύθμιση. Προκύπτει ασάφεια από τη διατύπωση που αναφέρεται στις οφειλές των συνοφειλετών για τις οποίες έχει συσταθεί προσημείωση υποθήκης, όσον αφορά στην προσθήκη τους στα περιουσιακά στοιχεία ή στην εξαίρεσή τους από αυτά. Η διατύπωση είναι χαρακτηριστική της προχειρότητας του προσχεδίου.

6. Τι περιλαμβάνει η αίτηση για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση;
Την καθαρή περιουσιακή θέση των οφειλετών με την αξία των ακινήτων τους αποτιμημένη στην αντικειμενική. Επίσης, πλήρη στοιχεία για τυχόν έναρξη ομοειδούς επιχείρησης μετά την 1-1-2010 στην οποία συμμετέχει συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη. Παράλληλα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των ακινήτων του οφειλέτη που μεταβιβάστηκαν μετά την 1-1-2010. Είναι προφανές ότι κατά τον τρόπο αυτό η τράπεζα θα μπορεί να εξασφαλίζεται από πρακτικές που ισχύουν κατά κόρον όταν προβληματικοί επιχειρηματίες μετά το κανόνι ανοίγουν με «μπροστινούς» ομοειδείς επιχειρήσεις, είτε μεταβιβάζουν ακίνητά τους για να μην μπορούν να γίνουν αντικείμενο διεκδίκησης από τις τράπεζες έναντι των οφειλών τους.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, φυσικά ‘ή νομικά πρόσωπα, που είχαν κύκλο εργασιών μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ το 2013, δεν έχουν παύσει τις εργασίες τους, δεν έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία πτωχευτικού κώδικα και δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για φοροδιαφυγή

7. Τι εξασφαλίζουν έναντι υποχρεώσεων προς το Δημόσιο όσοι ρυθμίσουν με τις τράπεζες;
Τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων κατά 20%. Εάν λόγω του ύψους της οφειλής η επιχείρηση δεν μπορεί τελικά να ανταποκριθεί στη ρύθμιση, τότε μπορεί να ζητήσει πρόσθετη διαγραφή του 40% των προσαυξήσεων.

8. Πότε χάνεται η ρύθμιση και τι συνεπάγεται;
Αν δεν πληρωθούν αθροιστικά από τον οφειλέτη 3 δόσεις για ρύθμιση οποιουδήποτε τομέα έχει υπάρξει και στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν ακόμα και οι διαγραφείσες οφειλές, οι οποίες γίνονται απαιτητές. Εφόσον το ποσόν υπερημερίας των 3 δόσεων προς το Δημόσιο ή στον ασφαλιστικό φορέα που δεν καταβάλλεται ξεπερνά τις 5.000 ευρώ, παρέχεται σε κάθε άλλο πιστωτή του οποίου οι απαιτήσεις ρυθμίζονται συναινετικά ή μη από τη συμφωνία, το δικαίωμα καταγγελίας. Καθίστανται δε απαιτητές όλες οι ρυθμισθείσες οφειλές όπως έχουν διαγραφεί μετά την αναβίωσή τους.

9. Ποια είναι η διαδικασία που παραπέμπει στη δικαστική οδό;
Αν μια επιχείρηση διαθέτει περισσότερους από έναν πιστωτές και εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του 50,1% αυτών, υποβάλλει αίτημα προς το δικαστήριο διαμέσου της Εκτακτης Διαδικασίας Ρύθμισης Υποχρεώσεων Εμπόρων. Εφόσον το δικαστήριο κάνει αποδεκτή την εν λόγω ρύθμιση, τότε αυτή τίθεται σε ισχύ για το σύνολο των πιστωτών. Οι υπόλοιποι πάντως, εκτός του 50,1%, που έχουν ήδη συμφωνήσει, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν περισσότερα από τον οφειλέτη με την επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαν να λάβουν μεγαλύτερο τίμημα έναντι των απαιτήσεών τους εφόσον ακολουθείτο η διαδικασία εκποίησης του ενεργητικού της υπερχρεωμένης εταιρείας με πτώχευση.

10. Ποια είναι τα δικαιώματα των πιστωτών;
Εάν συγκεντρωθεί το 40% των πιστωτών, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να οριστεί ειδικός διαχειριστής που θα αναλάβει την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας και τη διαχείρισή της. Πρόκειται για τη διαδικασία έκτακτης διαχείρισης.

11. Τι συνεπάγεται η αποδοχή της αίτησης των πιστωτών από το δικαστήριο για την υπερχρεωμένη επιχείρηση;
Αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατομικών διώξεων κατά της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. Περιλαμβάνονται και τα διοικητικά και φορολογικά μέτρα, καθώς και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης από το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

12. Πότε σε αυτή την περίπτωση πτωχεύει ο οφειλέτης;
Εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία ρευστοποίησης του ενεργητικού τουλάχιστον κατά 90% από τον διαχειριστή, τότε υποβάλλεται από αυτόν αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη.

Πηγή: thestival.gr via protothema.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *