Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για βοηθούς κοινοβουλευτικών εργασιών

Κοινοποιήστε το άρθρο

european_unionΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και δοκιμασιών με σκοπό την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για την πλήρωση κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων ως «βοηθών» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής. Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 13 Ιανουαρίου 2015 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

— Υποστήριξη των διοικητικών υπαλλήλων στις γραμματείες των κοινοβουλευτικών επιτροπών: προετοιμασία, μορφοποίηση και έλεγχος επίσημων εγγράφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) (νομοθετικοί φάκελοι/εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις κ.ά.) σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα του ΕΚ και του (εσωτερικού) κανονισμού του, με τη βοήθεια ειδικών/εσωτερικών εφαρμογών ΤΠ και εργαλείων/ μακροεντολών· αποστολή οριστικοποιηθέντων εγγράφων προς μετάφραση μέσω του εσωτερικού συστήματος υποβολής αίτησης μετάφρασης και διασφάλιση της παρακολούθησης πριν από τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του ΕΚ (αυστηρός καθορισμός και τήρηση των προθεσμιών μετάφρασης με σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής του Κοινοβουλίου για την πολυγλωσσία).

— Παραλαβή τροπολογιών επί νομοθετικών κειμένων οι οποίες κατατίθενται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω των καθιερωμένων διαύλων του ΕΚ, έλεγχος της συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια παραλαβής και επεξεργασία τους με ειδικό εργαλείο σύνταξης, μέσω της χρήσης ειδικής μακροεντολής για την κατάρτιση προσωρινών καταλόγων ψηφοφορίας.

— Υποστήριξη των επικεφαλής στις γραμματείες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των διοικητικών υπαλλήλων όσον αφορά τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων για τους νομοθετικούς φακέλους που διεκπεραιώνονται από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές.

— Παροχή υποστήριξης κατά τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση συνεδριάσεων επιτροπών/αντιπροσωπειών [ετήσιος προγραμματισμός των συνεδριάσεων σύμφωνα με άλλες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο επίσημο χρονοδιάγραμμα του ΕΚ, κατάρτιση των ημερήσιων διατάξεων/διατάξεων των εργασιών, κατάρτιση φακέλων που τίθενται στη διάθεση των βουλευτών —σε έντυπη μορφή και μέσω του ενδοδικτύου— κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών (eMeeting/ηλεκτρονικά εργαλεία του ΕΚ) κ.λπ.].

— Παροχή υποστήριξης κατά την επίβλεψη και διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών και την ομαλή λειτουργία 1. των συνεδριάσεων επιτροπών και αντιπροσωπειών (επαφές με άλλες υπηρεσίες του ΕΚ: προγραμματισμός, υλικοτεχνική υποστήριξη, κλητήρες, διερμηνεία, τεχνικός εξοπλισμός, κατάλογοι παρουσίας και πρακτικά κ.λπ.)· 2. δημόσιες ακροάσεις· 3.άλλες δραστηριότητες επιτροπών/αντιπροσωπειών, όπως μεικτές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις, άτυπες συναντήσεις και τριμερείς διάλογοι με τη συμμετοχή διοργανικών φορέων στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις σε επίπεδο προσωπικού/τεχνικό επίπεδο.

Τα ανωτέρω καθήκοντα περιλαμβάνουν ενίοτε την υποδοχή εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων εθνικών αρχών κ.ά. (από την ΕΕ και τρίτες χώρες) που συμμετέχουν ως ομιλητές σε συνεδριάσεις επιτροπών/αντιπροσωπειών, ακροάσεις και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και την υποδοχή άλλων προσκεκλημένων επισκεπτών.

— Υποστήριξη της διοργάνωσης αποστολών κοινοβουλευτικών επιτροπών/αντιπροσωπειών και άλλων εκδηλώσεων εκτός των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο).

—Τήρηση ηλεκτρονικών μητρώων και φακέλων και διαβίβαση των κατάλληλων εγγράφων που αφορούν (αιτιολογημένες) γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων, εκτελεστικά μέτρα και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις/επιτροπολογία.

Κριτήρια επιλογής

Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Επαγγελματική πείρα στην εκπόνηση, την αναθεώρηση ή τον έλεγχο ποιότητας εγγράφων ή κειμένων με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής μορφότυπων ή εσωτερικών κανόνων για τη δημοσίευσή τους εν συνεχεία σε επίσημους διαδικτυακούς διαύλους ή για τη διανομή τους κατά τη διάρκεια επίσημων συνεδριάσεων.
  1. Επαγγελματική πείρα στον σχεδιασμό ή τη διοργάνωση συνεδριάσεων ή εκδηλώσεων σε διεθνές ή πολυγλωσσικό πλαίσιο (είτε εντός είτε εκτός ΕΕ) που συνεπάγονται την επικοινωνία και τον συντονισμό με διάφορους φορείς ή υπηρεσίες.
  1. Επαγγελματική πείρα στη διοργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών στο εξωτερικό για διευθυντικά ή διοικητικά στελέχη ή για ομάδα συναδέλφων, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του σχετικού κόστους ή των οικονομικών υποχρεώσεων.
  1. Επαγγελματική πείρα στη διοικητική υποστήριξη στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της οικείας λειτουργικής ή επιχειρησιακής αρμοδιότητας ή του οικείου λειτουργικού ή επιχειρησιακού ρόλου με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
  1. Επαγγελματική πείρα στη συλλογή πληροφοριών που προέρχονται από διάφορες πηγές ή έγγραφα, ή στη συνοπτική παρουσίαση της ροής πληροφοριών στο εσωτερικό μονάδας, τμήματος ή υπηρεσίας.
  1. Επαγγελματική πείρα στη σύνταξη επεξηγηματικών κειμένων, σύντομων περιλήψεων κ.ά. στην πρώτη σας γλώσσα και στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα που απευθύνονται σε διάφορα ακροατήρια (για παράδειγμα: εσωτερικά ενημερωτικά σημειώματα προς την ιεραρχία, επιγραμμική διάδοση κ.λπ.).
  1. Επαγγελματική πείρα στην εκπαίδευση ή στην παροχή τεχνικών συμβουλών σε νέους υπαλλήλους ή στη μετάδοση κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών ή πληροφοριών στον οικείο τομέα αρμοδιοτήτων.
  1. Επαγγελματική πείρα στην οργάνωση ή διαχείριση αρχείου υπηρεσίας (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).
  1. Επαγγελματική πείρα στη σύνταξη σημειωμάτων ή επιστολών σχετικά με τις δραστηριότητες υπηρεσίας (η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει να είναι διαφορετική από εκείνη που ζητείται στα σημεία 5 και 6).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δέιτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *