Θέσεις Εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 27

images (20)Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου πρόβλεψης συνδυασμένου με νευρωνικά δίκτυα με αλγόριθμους εξομάλυνσης για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση των περιστροφικών καμίνων και καμίνων ηλεκτρικού τόξου στις εγκαταστάσεις παραγωγής σιδηρονικελίου» (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_4_1777, ακρωνύμιο MANFENI) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ 80907) εντάσσεται στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

Θέση 1: Απασχόληση Ηλεκτρονικού Μηχανικού με σύμβαση έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 3,7 ανθρωπομήνες έως 30.06.2015 (λήξη του έργου)

Ποσό: 5.600 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες έρευνας επί συμβάσει από φυσικά πρόσωπα» του έργου.

 

Θέση 2: Απασχόληση Ηλεκτρονικού Μηχανικού με σύμβαση έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 2,3 ανθρωπομήνες έως 30.06.2015 (λήξη του έργου)

Ποσό: 3.455 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες έρευνας επί συμβάσει από φυσικά πρόσωπα» του έργου.

Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα 2821 0 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική) & 28210 37073 (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της πρότασης τους μέχρι την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ        

Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά                                                                 

KomnitsasMANFENI_2theseis.pdf562 K

Πηγή: elke.tuc.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πώς να τους εντυπωσιάσετε όλους από την πρώτη ημέρα στη δουλειά
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μενού