Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Στυλίδας

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (9)O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ στη ΦΘΙΩΤΙΔΑ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς άρδευσης (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2015, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 20/03/2015 έως 30/03/2015 στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ηµαρχείο Στυλίδας, αρµόδια υπάλληλος Βασιλική Κρικζώνη).

Επόπτης υδρονοµέων άρδευσης, ένας (1) & Υδρονοµείς άρδευσης, δώδεκα (12)

  • Ένας (1) επόπτης υδρονοµέων άρδευσης και τρεις (3) υδρονοµείς άρδευσης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα ∆ηµοτικής Κοινότητας Στυλίδας & Τοπικής Κοινότητας Ανύδρου
  • Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας
  • Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Καραβοµύλου
  • Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Αχινού
  • Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκερασιάς
  • Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Ραχών τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Ραχών
  • Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Αχλαδίου
  • ∆ύο (2) υδρονοµείς προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιάς
  • Ένας (1) υδρονοµέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Μύλων

Απαιτούµενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος επόπτης ή υδρονοµέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να µην υπερβαίνει το 60ο, ή το 65ο έτος το πολύ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

γ. Προκειµένου περί επόπτη πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεικτικό ΣΤ΄ ∆ηµοτικού.

∆εν µπορούν να εκλεγούν υδρονοµείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητας του διορισµού ως δηµοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Οι τιµωρηθέντες κατά την προηγούµενη αρδευτική περίοδο για αδικήµατα που συνεπάγονται την ποινή της απόλυσης.

∆εν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιµώνται όµως µεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάµεις και εκ τούτων οι έχοντες µάχιµο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής µετά του εχθρού.

 Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά

α) Αίτηση συµµετοχής – προτίµησης στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Κοινότητα που επιθυµούν να απασχοληθούν.

β) Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας.

γ) Πιστοποιητικό του οικείου δηµάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο µητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

δ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραµµατικών γνώσεων του υποψηφίου, µόνο εάν πρόκειται περί θέσης επόπτη.

ε) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου των υποψηφίων, εκδιδόµενο ένα µήνα κατ’ ανώτατο όριο πριν της αίτησης προς διορισµό.

στ) Βεβαίωση του ∆ήµου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί εµπειρίας στην άρδευση και αν γνωρίζουν τα δίκτυα της περιοχής όπου ενδιαφέρονται να απασχοληθούν.

Πληροφορίες παρέχονται από το ∆ήµο Στυλίδας – Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 ΣΤΥΛΙ∆Α, Τηλέφωνο 2238350140 FAX. 2238022572.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *