Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Κοινοποιήστε το άρθρο

Παρακάτω δημοσιεύονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα.

Συνοπτικά:

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής – Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη 71 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα ένα (71) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Χίου, Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Δωδεκανήσου, Έβρου, Δράμας και Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα για το Έργο 1.»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ1/2017, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988612).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 2-4-2017 έως 11-4-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας – Αστυνομική Ακαδημία: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό – αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Βέροια, τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά μέχρι την Μ. Πέμπτη 13-04-2017. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 – Αχαρνές Αττικής) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Πανόραμα Βέροιας Τ.Κ. 59 100 Βέροια Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή, ταχυδρομικά (συστημένα) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00’ έως 13:00’.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (τηλ. 210 2424309-312 και φαξ. 210 2402476) και από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (τηλ. 23310 34310, 34320, 34322, 34323, 34330 και φαξ. 23310 64852, 20437) και στις ιστοσελίδες: http://www.astynomia.gr και http://diavgeia.gov.gr ., όπου θα αναρτηθεί και η παρούσα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 2424309-312, FAX.: 213 1527880

Μουσείο Ακρόπολης: Πρόσληψη 50 ατόμων

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ασφάλειας (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά πενήντα (50) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 08.30 μέχρι τις 13.30. Η υποβολή των αιτήσεων ισχύει μέχρι και την Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/diagonismoi

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος», Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος», Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Δεκελείας 97, Τ.Κ. 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια (υπόψη κ. Βασιλικής Γιαννουσά).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2049044.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2017 έως και 06-04-2017.

Δήμος Σιντικής: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Σιντικής, που εδρεύει στο Σιδερόκαστρο της Π.Ε. Σερρών, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» – ΤΙΤΛΟΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής», Σιδηρόκαστρο Σερρών

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής», Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Σιντικής, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Βενιζέλου Ελευθερίου 34, Τ.Κ. 623 00, Σιδηρόκαστρο, Σέρρες, (υπόψη κ. Αφροδίτης Μπιζέκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23233 50213.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-03-2017 έως και 07-04-2017.

Δήμος Σοφάδων: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Σοφάδων, που εδρεύει στις Σοφάδες της Π.Ε. Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 44/2017 (ΑΔΑ: ΨΧΠΞΨ1Μ-Θ9Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 2966/37261/13.03.2017 (ΑΔΑ:Ψ1ΒΖΟΡ10-ΗΤΛ) όμοια απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την αρδευτική περίοδο 2017, συνολικά εννέα (9) ατόμων, ως Υδρονομείς και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Υδρονομέας, (για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Τ.Κ. Πασχαλίτσας και Γεφυρίων),

1 Υδρονομέας, (για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Τ.Κ. Φίλιας, Μαυραχάδων, Καππαδοκικού και Αγίου Βησσαρίου ),

1 Υδρονομέας, (για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Τ.Κ. Μασχολουρίου, Ανωγείου και Σοφάδων),

1 Υδρονομέας, (για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, Αμπέλου, Μελισσοχωρίου και Δασοχωρίου),

2 Υδρονομείς, (για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Τ.Κ. Ματαράγκας), στις εξής τοποθεσίες: 1 Υδρονομέας για το αγρόκτημα στη θέση «Κουνιάρικα» και 1Υδρονομέας για το αγρόκτημα στις θέσεις «Μύλος» και «Άγιος Ανδρέας»

1 Υδρονομέας , για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Τ.Κ. Κυψέλης),

1 Υδρονομέας, (για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Τ.Κ. Ερμητσίου ),

1 Υδρονομέας, (για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Τ.Κ. Πύργου Κιερίου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Σοφάδων, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, 2ος όροφος Δημοτικού Καταστήματος, Κιερίου 49, Τ.Κ. 433 00, Σοφάδες, Καρδίτσα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24433 53212 και 24433 53213.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-03-2017 έως και 07-04-2017.

Δήμος Μυλοποτάμου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, που εδρεύει στο Πέραμα Μυλοποτάμου της Π.Ε. Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», στο Δήμο ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου», Πέραμα Ρεθύμνης

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου», Πέραμα Ρεθύμνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Μυλοποτάμου, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Τ.Κ. 740 52, Πέραμα Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο, (υπόψη κ. Νησανάκη Κωνσταντίνου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28343 40302.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-03-2017 έως και 07-04-2017.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη της Π.Ε. Πιερίας, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κατερίνης με Παράρτημα ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» – ΤΙΤΛΟΣ: «Κέντρα Κοινότητας» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ», Κατερίνη Πιερίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1,

Τ.Κ. 601 33, Κατερίνη, Πιερία, (υπόψη κ. Αικατερίνης Σαμαλή).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23510 37000.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-03-2017 έως και 07-04-2017.

Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, που εδρεύει στα Κρέστενα της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων», Κρέστενα Ηλείας

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων», Κρέστενα Ηλείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τ.Κ. 270 55, Κρέστενα, Ηλεία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26253 60041.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-03-2017 έως και 07-04-2017.

Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, που εδρεύει στα Κρέστενα της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της δομής «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων», Κρέστενα Ηλείας

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, για τη στελέχωση της δομής «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων», Κρέστενα Ηλείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τ.Κ. 270 55, Κρέστενα, Ηλεία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26253 60041.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-03-2017 έως και 07-04-2017.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου: Πρόσληψη 13 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, που εδρεύει στην Καβάλα της Π.Ε. Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-12-2017, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων (Δ. Καβάλας)

4ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου (Δ. Θάσου)

1ΔΕ Νυχτοφύλακας Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων (Δ. Καβάλας)

1ΔΕ Νυχτοφύλακας Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου (Δ. Θάσου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, Κτίριο Διοίκησης της Εφορείας, Τμήμα Λογιστηρίου, Κύπρου 14, Τ.Κ. 651 10, Καβάλα, (υπόψη κου Β. Μπεζά).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2510 222246.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-03-2017 έως και 07-04-2017.

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» : Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων επί θητεία στις θέσεις Ιατρών, ως εξής:

1 Επιμελητής Β’ Χειρουργικής

1Επιμελητής Β’ Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr, στον ιστότοπο των ΔΥΠΕ και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από την Υπηρεσία μας) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, στην παρακάτω διεύθυνση:

Π.Γ.Ν. Λάρισας – Γ.Ν. Λάρισας ‘’ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ’’, Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας, Τσακάλωφ 1, Τ.Κ. 412 21, Λάρισα, με την ένδειξη: «Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 504331, (εργάσιμες ημέρες & ώρες),

(07.30π.μ. – 15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-03-2017 έως και 18-04-2017.

Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, που εδρεύει στο Π. Φάληρο της Π.Ε. Νοτίου Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Π. Φαλήρου», Π. Φάληρο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Π. Φαλήρου», Π. Φάληρο Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού) (Διοικητικοοικονομικά Πτυχία), για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Π. Φαλήρου», Π. Φάληρο Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Τ.Κ. 175 62, Παλαιό Φάληρο, (υπόψη κ.κ. Μ. Κολιού, Μ. Στάμπα, Ι. Μπαβέλα, Δ. Στεφάνου και Κ. Πρέντζια).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2020207, 213 2020202, 213 2020205 και 213 2020203.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-03-2017 έως και 07-04-2017.

Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» : Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων επί θητεία στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου, ως εξής:

1 Επιμελητής Β’ Παθολογίας

1 Επιμελητής Β’ Γαστρεντερολογίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr , στον ιστότοπο της 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και του Νοσοκομείου μας ή χορηγείται από την Υπηρεσία μας) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, στην παρακάτω διεύθυνση:

Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», Μαματσίου 1, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνη.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24613 52619 – 858 (κ. Αποστολίδου Κωνσταντινιά) και

24613 52812 – 634 (κ. Αναστασοπούλου Σταυρούλα) στο Τμήμα Γραμματείας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-04-2017 έως και 24-04-2017.

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» : Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, που εδρεύει στις Μουρνιές Χανίων, της Π.Ε. Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων επί θητεία στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου, ως εξής:

1 Διευθυντής Νευροχειρουργός (για το Νευροχειρουργικό Τμήμα)

1 Επιμελητής Β’ Παθολόγος (για το Α’ Παθολογικό Τμήμα).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr , στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (www.hc-crete.gr ), του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr ) ή χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στη Γραμματεία του Γ. Νοσοκομείου Χανίων «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», στην παρακάτω διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ. 733 00, Μουρνιές, Χανιά.

Πληροφορίες στο τηλ.: 28213 42370 (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-03-2017 έως και 19-04-2017.

Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στην Ξάνθη της Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου, επί θητεία, ως εξής:

1 Επιμελητής Β’ Παθολόγος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr, στον ιστότοπο του Δ.Υ.ΠΕ. και του Νοσοκομείου ή του Γ.Ν. Ξάνθης) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην παρακάτω διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Νεάπολη, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25413 51179 (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-03-2017 έως και 19-04-2017.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά (EMCDDA): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά (EMCDDA), σύμφωνα με το Α.Π. 1648/07-03-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση με στοιχεία:

Ref.AD.2017.01 – Head of Public Health Unit – Temporary Agent (M/F) AD10.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στο ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κέντρο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-04-2017.

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA): Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), σύμφωνα με το Α.Π. 1803/13-03-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων για τη θέση με στοιχεία:

ESMA/2017/VAC6/AD7 Senior Risk Analysis Officer/ Senior Data Manager 07-04-2017

ESMA/2017/VAC9/AD12 Head of Markets Department 14-04-2017

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά απευθείας στην ανωτέρω Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vacancies@esma.europa.eu

Πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-seeks-head-markets-department-and-senior-risk-analysis-officer

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική: Κατασκευή, Επεξεργασία και Εφαρμογές Σωμάτων Κειμένων. Γενική Γλώσσα, Γλωσσικές Ποικιλίες, Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς» Αποφασίστηκε η προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική: Κατασκευή, Επεξεργασία και Εφαρμογές Σωμάτων Κειμένων. Γενική Γλώσσα, Γλωσσικές Ποικιλίες, Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr ) , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΟΣ 2018

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2004 θέτοντας ως στόχο να εντάξει την Ελλάδα στο χάρτη των διεθνών εκθέσεων βιβλίου και να δημιουργήσει ένα νέο κομβικό άξονα πολιτιστικών και εμπορικών συναλλαγών στο χώρο της παγκόσμιας εκδοτικής παραγωγής. Η έκθεση, που διαρκεί τέσσερις ημέρες και διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, είναι το πιο σημαντικό ετήσιο ραντεβού για το βιβλίο. Συγκεντρώνει εκατοντάδες εκδότες, συγγραφείς, μεταφραστές, λογοτεχνικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόμους, ιδρύματα, φορείς και οργανισμούς για το βιβλίο από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη Δυτική Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και από όλο τον κόσμο. Η Έκθεση κατατάσσεται πλέον στους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας καθώς το κοινό της ξεπερνά τις 55.000 από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από όλη την Ελλάδα.

Το αντικείμενο του έργου αφορά αρχικά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2018.

– Κεντρικά σημεία για την ανάπτυξη του εν λόγω έργου είναι :

● Η εύκολη χρήση και φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη της ιστοσελίδας (user experience).

● Η λειτουργικότητα και σωστή κατανομή του περιεχομένου σε ενότητες (functionality).

● Ο σύγχρονος σχεδιασμός και το προσεγμένο αισθητικό αποτέλεσμα (design).

● Η επεκτασιμότητα των λειτουργιών του συστήματος (scalability).

● Η αυτονομία διαχείρισης και επεξεργασίας του περιεχομένου (content editing).

● Η προσαρμοσμένη προβολή σε κινητές συσκευές (mobiles & tablets).

● Το πολυγλωσσικό περιεχόμενο (multilingual content).

– Το domain name μέσω του οποίου θα είναι προσβάσιμος ο δικτυακός τόπος θα είναι το thessalonikibookfair.gr .

– Η νέα ιστοσελίδα θα φιλοξενείται στον server του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

– Η ιστοσελίδα θα παραδοθεί με εγγύηση 1 χρόνου καλής λειτουργίας.

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει έως τις 30.9.2017. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου του έργου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00.

Δήμος Κω: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη μιας (1) θέσης Διευθυντή επί θητεία, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ), με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης ίση με την θητεία της Δημοτικής Περιόδου, ήτοι μέχρι 31/08/2019.

ΠΕ Οικονομικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Εθελοντών Πολεμιστών 1, Τ.Κ. 85300, Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελίμη (τηλ. επικοινωνίας: 2242022044).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δημόκριτος»: Πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «EU CIRCLE – A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change» (Ε-11931) – Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission (HORIZON 2020), με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement No 653824.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016, προκηρύσσει την πρόσληψη πέντε (5) επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – σύμφωνα και με την απόφαση του Δ.Σ., Συνεδρία 601η – για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του προγράμματος, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «EU CIRCLE – A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change» (Ε-11931) – Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission (HORIZON 2020), με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement No 653824.

Περίληψη Έργου:

– Θέση 1: «Ανάλυση επιπτώσεων κλιματικών παραμέτρων σε δίκτυα ενέργειας. Καταγραφή διασυνδέσεων υποδομών ενέργειας με άλλες υποδομές και δίκτυα. Δημιουργία δεδομένων για SimICI και συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων».

Ειδικότητα: Διπλωματούχος Μηχανικός

– Θέση 2: «Εκτίμηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής σε δασικές πυρκαγιές με το δείκτη FWI και για διάφορα κλιματικά σενάρια. Δημιουργία δεδομένων για SimICI και συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων».

Ειδικότητα: Πτυχιούχος AEI Θετικών Επιστημών

– Θέση 3: «Δημιουργία downscaled κλιματικών δεδομένων και στατιστικής επεξεργασίας αυτών. Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων».

Ειδικότητα: Πτυχιούχος AEI Θετικών Επιστημών

– Θέση 4: «Ανάλυση οικονομικών επιπτώσεων με την χρήση μοντέλων εισροών- εκροών. Δείκτες ανθεκτικότητας υποδομών. Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων».

Ειδικότητα: Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης

– Θέση 5: «Συμμετοχή στη δημιουργία του υπολογιστικού εργαλείου CIRP. Δημιουργία δεδομένων για SimICI και συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων».

Ειδικότητα: Διπλωματούχος Μηχανικός

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-564 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Πρόσληψη 1 δικηγόρου

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (Θεσσαλονίκη). Αντικείμενο της απασχόλησης είναι, σε περιφερειακό επίπεδο (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) α) η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο το ΤΕΕ, β) η μέριμνα της δικαστικής και εξωδίκου προστασίας των συμφερόντων του ΤΕΕ ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής, γ) η δια γνωμοδοτήσεων συνδρομή των οργάνων και υπηρεσιών του ΤΕΕ, επί των εκάστοτε ανακυπτόντων νομικών θεμάτων (όπως ορίζεται και στο άρθρο 1 του Π.Δ./γματος 883/1980, ΦΕΚ Α’ 218/1980) και ειδικότερα:

Αστικό δίκαιο: Δικαστική διεκδίκηση αμοιβών μηχανικών ή μελετητικών εταιριών κάθε μορφής από εκπόνηση μελετών ή επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών καθ΄υποκατάσταση των δικαιούχων μηχανικών-μελετητικών εταιριών (σύνταξη- κατάθεση αγωγών, εκδίκαση αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης προς ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων κλπ), Δικαστικές διαφορές από συμβάσεις έργων 681επ Α.Κ., Δικαστική διεκδίκηση οφειλομένων αμοιβών για διενεργηθείσες πραγματογνωμοσύνες σύμφωνα με το Π.Δ. της 10/16 Ιαν. 1935 «Περί καθορισμού των επί διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και των παρ’ αυτού διοριζομένων διαιτητών και πραγματογνωμόνων» (Φ.Ε.Κ. 15/1935), υποθέσεις ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου, εργατικές διαφορές, διαφορές σχετικά με την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων κλπ.

Δημόσιο Δίκαιο: Ακυρωτικές διαφορές σχετικά με α) αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικότητας μηχανικού σε αποφοίτους πανεπιστημίων της αλλοδαπής, β) άδειες ασκήσεως επαγγελμάτων, και γ) εναρμόνιση με κοινοτική νομοθεσία επαγγελματικών δικαιωμάτων κ.λπ.), αγωγές αποζημίωσης κατά του ΤΕΕ λόγω εξωσυμβατικής ευθύνης (άρθρα 105, 106 Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα), κάθε είδους διαφορές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον κατασταλτικό, προληπτικό έλεγχο δημοσίων δαπανών και κατά τον προσυμβατικό έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, διαφορές ουσίας από την εκτέλεση δημοσίων έργων, υπηρεσιών και μελετών, αναιρέσεις εργολαβικών συμβάσεων, προγραμματικές συμβάσεις δημοσίου, νομικός έλεγχος προκηρύξεων και κατάρτιση συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, ενστάσεις, προσφυγές, προδικαστικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών/έργων, προσωρινή δικαστική προστασία, νομικός έλεγχος προκηρύξεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ Σ.Ε.Σ. κ.λπ.), ένδικα μέσα πειθαρχικού και υπαλληλικού δικαίου, κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές διαφορές ενώπιον των αρμοδίων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ακυρωτικές διαφορές περιβαλλοντικού δικαίου, νομικός έλεγχος διακηρύξεων μισθώσεων δημοσίου.

Εμπορικό Δίκαιο: Νομικός έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων εταιρειών κάθε μορφής (ανωνύμων, περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών, προσωπικών κλπ), νομικός χειρισμός υποθέσεων που αφορούν εμπορικές μισθώσεις, ζητήματα σχετικά με εμπορικές επωνυμίες, δικαστικές διαφορές από αξιόγραφα, ζητήματα σχετικά με το δίκαιο ανταγωνισμού, υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΤΕΕ. Περαιτέρω αναθέσεις αντικειμένων δικηγορικής απασχόλησης δεν αποκλείεται εκ των ειδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΤΕΕ.

Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ.49, όπου και θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο δικηγόρος που θα προσληφθεί.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 8.30 π.μ. έως 15.00μ.μ στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (έδρα Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ.49) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δημόκριτος»: Πρόσληψη μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Προκήρυξη για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «MOZART – Mesoporous matrices for localized pH-triggered release of therapeutic ions and drugs» (Ε-11949) – Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission (HORIZON 2020), με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement No 685872.

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) μεταδιδακτορικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – σύμφωνα και με την απόφαση του Δ.Σ., Συνεδρία 601η – για έξι (6) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως έξι (6) μήνες, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «MOZART – Mesoporous matrices for localized pH-triggered release of therapeutic ions and drugs» (Ε-11949) – Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission (HORIZON 2020), με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement No 685872.

Περίληψη Έργου:

«Στόχος του έργου MOZART είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ανόργανων μεσοπορωδών φορέων δραστικών ουσιών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική, μη επεμβατική και στοχευμένη θεραπεία της καθυστερημένης επούλωσης οστών και χρόνιων ελκών του δέρματος, καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από φλεγμονή και συχνά μόλυνση. Η κλινική αξιολόγηση των νέων υλικών θα αποτελέσει τη βάση καινοτόμων ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών και των τομέων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη».

Ειδικότητα: Πτυχίο/Δίπλωμα και Διδακτορικό Χημικού, Χημικού Μηχανικού

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-565 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου συνολικού χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, που εδρεύει στα Άβδηρα του Νομού Ξάνθης.

TE ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ένα (1) άτομο

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, δύο (2) άτομα

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ένα (1) άτομο

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 670 61- Άβδηρα Ξάνθης, υπόψη κας Μ. Καραπαναγιώτου ή κας Τ. Γιαχουντούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25410 -51003).

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ

Προκηρύσσονται οι παρακάτω δύο (2) θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή Β΄, ήτοι:

-Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας

-Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό (για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών).

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 03/04/2017 και λήγει την 22/04/2017.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ: Πλήρωση 1 θέσης ειδικευμένου γιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.

Αποφασίζεται η προκήρυξη για την πλήρωση της παρακάτω θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία για το Π.Γ.Ν.Έβρου-Νοσηλευτική Μονάδα Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Π.Γ.Ν.Έβρου-Νοσηλευτική Μονάδα Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, στο τηλέφωνο 2553350328.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 19/04/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Πλήρωση 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού επί θητεία κλάδου ΕΣΥ

Προκηρύσσεται η πλήρωση την παρακάτω θέση ειδικευμένου ιατρού επί θητεία κλάδου ιατρών ΕΣΥ για την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Ταχ.Δ/νση, Αντικάλαμος Μεσσηνίας Τ.Κ: 24100, με συστημένο δέμα την καθορισμένη ημερομηνία.(από 5/4/2017 έως και 24/4/2017).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/04/2017

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Καρύστου με την υπ’ αριθμ. 43/22.2.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1592/40508/17.3.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε να προσλάβει υδρονομείς άρδευσης για τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και για την αρδευτική περίοδο του έτους 2017 βάσει των διατάξεων του άρθ. 58 (παρ. 5) του Ν.3966/2011 και του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 ως εξής:

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα από την 31ην Μαρτίου 2017 μέχρι και την 10ην Απριλίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Πλήρωση 1 θέσης ειδικευμένου γιατρού του κλάδου ΕΣΥ

Προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου

Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ για το Παθολογικό Τμήμα

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει στις 10 Απριλίου 2017 και λήγει στις 30 Απριλίου 2017.

 

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *