Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Κοινοποιήστε το άρθρο

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα.

Συνοπτικά:

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 203 θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Δημοσιεύτηκε στο (τεύχος ΑΣΕΠ 17 /19 Μαΐου 2017) η προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), (133) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), (14) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), (56) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής της υποβολής στον ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 4ης Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτης, . Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης,

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών) με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 02 Ιουν 17 το αργότερο.

Μετά την 02 Ιουν 17, κανένα έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 7ε της παρούσης.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από:

α. Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ. Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00Ω.

β. Στα τηλέφωνα 2431023950-1 εσωτ. 203 και Fax: 24310-74233.

γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.smy.army.gr ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: smy-tpee@army.gr ).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΙΡΠ6-ΣΛ2/document

Γενικό Επιτελείο Στρατού: Προκήρυξη 191 θέσεων οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς

Σας γνωρίζουµε, ότι προκηρύσσονται εκατόν ενενήντα µία (191) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1) και µε κατεχόµενες ειδικότητες, όπως στο Παράρτηµα «Α», οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 µε το (στ) σχετικό.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα του Παραρτήµατος «Β» και τους έχει απονεµηθεί µία εκ των συγκεκριµένων ειδικοτήτων του Παραρτήµατος «Α», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «Ε», έως την 20 Ιουν 17 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω:

Χειριστές θέµατος: Ανχης (ΝΟΜ) Ιωάννης Σκανδάλης, Υδντης Β5(∆ΣΛ)/Τµχης 2ου Τµήµατος, Τηλ:2106555956 – Λγος (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης, Επιτελής 2ου Τµήµατος. Τηλ.:2106553265-2106552487.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΘΚ6-6ΞΡ/document

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Α) SENIOR TECHNICAL MANAGER (Κατηγορία: Υπεύθυνοι έργου, δράσεων, ομάδων, εμπειρογνώμονες) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B) DIGITAL REPOSITORIES SPECIALIST (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

Γ) SENIOR JAVA DEVELOPER (Πολύ εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

Δ) JAVA DEVELOPER (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4)

Ε) WEB DEVELOPER / GRAPHIC DESIGNER (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5)

ΣΤ) SOFTWARE TESTER & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6)

Υποβολή και προθεσμία υποβολής προτάσεων: Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 02/06/2017.

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π445_19-05-2017).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr . Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr .

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα α) για την υλοποίηση του έργου CREADIS3 συνολικής διάρκειας έως εξήντα (60) μήνες και β) για την υλοποίηση του έργου RUR@L SMEs συνολικής διάρκειας έως πενήντα τέσσερις (54) μήνες. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ Έως 60 μήνες 1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Έως 54 μήνες 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, υπόψιν κας Κατερίνας Κουκουλομμάτη (τηλ. επικοινωνίας: 2613-613690 & -650). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΦ8ΟΡΕΒ-97Δ

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Ι.Ν.Ε.Α.): Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Ι.Ν.Ε.Α.), σύμφωνα με το Α.Π.3298/08-05-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

INEA/2017/CA/FGII/18 Logistical & Document Management Assistant 12-05-2017

ΙΝΕΑ/2017/TA/AD5/20 Assistant to the Director 15-05-2017

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/22 Legal Advicer 29-05-2017

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/23 GIS Development Manager 29-05-2017

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGII/24 HR Assistant-Recruitment and Services 29-05-2017

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/25 IT Development Manager 29-05-2017

ΙΝΕΑ/2017/TA/AD7/21 Senior Project Manager Horizon 2020 Transport 29-05-2017

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό και στις παραπάνω προθεσμίες.

Πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω θέσεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities .

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΧ1465ΧΘΨ-ΣΛΚ/document

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ –ΕΚΤ»– ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ», στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη

2ΠΕ Επαγγελματικών Συμβούλων, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη

2ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικής Υποστήριξης (Πτυχία Διοικητικού-Οικονομικού), για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δ. Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δ. Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δ. Θεσσαλονίκης» (μερική απασχόληση 5νθήμερο, 4ωρο ημερησίως, Θεσσαλονίκη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Βασιλικής Βλαχιώτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317137, 2313 317666 και 2313 317116.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-05-2017 έως και 29-05-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΨΙΒΩΡ5-ΗΝΑ/document

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΄΄EMODNet_Biology_3΄΄ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις Ειδικών Επιστημόνων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο Οικολογία και Εξέλιξη, Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας, Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ερευνητικά προγράμματαγια τη διαχείριση δεδομένων βιοποικιλότητας και οικοσυστημικής έρευνας (χρονική διάρκεια απασχόλησης 6 μηνών και δυνατότητα παράτασης), Γούρνες Δ. Χερσονήσου Κρήτης

1ΠΕ Επιστημών Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας, Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ερευνητικά προγράμματα για τη διαχείριση δεδομένων βιοποικιλότητας και οικοσυστημικής έρευνας (χρονική διάρκεια απασχόλησης 6 μηνών και δυνατότητα παράτασης), Γούρνες Δ. Χερσονήσου Κρήτης

1ΠΕ Βιολογίας με ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιοπληροφορική, Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοπληροφορική, Εμπειρία πάνω από 5 χρόνια σε έρευνα που σχετίζονται με τη Βιοπληροφορική και τη Βιοπικοιλότητα η οποία να τεκμηριώνεται με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις, Εμπειρία πάνω από 3 χρόνια στην ανάπτυξη εφαρμογών εξόρυξης γνώσης από κείμενα και εφαρμογών διαδικτύου για τη διάχυση της εξαχθείσας γνώσης, Άριστη γνώση Αγγλικών, Ικανότητα συγγραφής επιστημονικών εργασιών και Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς/συγκριτικές αξιολογήσεις συστημάτων εξόρυξης γνώσεις από κείμενα, (χρονική διάρκεια απασχόλησης 3 μηνών και δυνατότητα παράτασης), Γούρνες Δ. Χερσονήσου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε:

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα Γραφεία των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Θαλασσόκοσμος, Γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Γούρνες, Τ.Κ. 715 00, Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, είτε:

β)ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στη διεύθυνση αλληλογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. , Τ.Θ. 2214, Τ.Κ. 710 03, Ηράκλειο, Κρήτη, είτε:

γ)στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 337806 (αρμόδια κ. Β. Δεσίπρη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-05-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΑΖΟΡΡΘ-4Ν1/document

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού, που εδρεύει στα Σέρβια της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της πράξης <<ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ>>, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 : «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Σερβίων-Βελβεντού», Σέρβια Κοζάνης

1ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Σερβίων-Βελβεντού», Σέρβια Κοζάνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 505 00, Σέρβια, Κοζάνη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24643 50127.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-05-2017 έως και 29-05-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Κ0ΕΩ11-Σ2Κ/document

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος

΄΄EMODNet_Biology_3΄΄ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Βιολογίας, Περιβαλλοντολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας ή συναφών ειδικοτήτων με Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε τεχνολογίες πληροφορικής και διαχείρισης δεδομένων βιοποικιλότητας, Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και διεθνή συνέδρια και Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, (χρονική διάρκεια απασχόλησης 12 μήνες), Εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Γούρνες Δ. Χερσονήσου Κρήτης.

1ΠΕ Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή Μηχανικών Η/Υ (ΠΕ), με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε τεχνολογίες πληροφορικής, Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη web U1 εφαρμογών με την χρήση τεχνολογιών/προτύπων όπως: Java, PHP, XML/JSON, SOAP/RESTful Web Services, JavaScript, Καλή γνώση σε Content Management Systems (κατά προτίμηση Drupal), Εξοικείωση με Semantic Web Technologies, γνώση SQL, εξοικείωση με σχεσιακές βάσεις δεδομένων, εμπειρία σε περιβάλλον Linux και Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, (χρονική διάρκεια απασχόλησης 3 μήνες), Εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Γούρνες Δ. Χερσονήσου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε:

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα Γραφεία των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Θαλασσόκοσμος, Γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Γούρνες, Τ.Κ. 715 00, Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, είτε:

β)ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στη διεύθυνση αλληλογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. , Τ.Θ. 2214, Τ.Κ. 710 03, Ηράκλειο, Κρήτη, είτε:

γ)στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hrdept@hcmr.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 337806 (αρμόδια κ. Β. Δεσίπρη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-05-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΕΡΟΡΡΘ-ΤΒ3/document

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, της 6ης Υ.ΠΕ. που εδρεύει στην Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, επί θητεία στη θέση Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Ιατρός στο βαθμό Διευθυντή, Ειδικότητας Νεφρολογίας για την ΜΤΝ, (για την άγονη και προβληματική περιοχή Β Κατηγορίας), Κοντόκαλι Κέρκυρας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr, στον ιστότοπο των Δ.Υ.ΠΕ. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τετραπλούν (4 υποφάκελοι που εσωκλείονται στον κυρίως φάκελο του υποψηφίου), είτε αυτοπροσώπως, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Γραμματεία, Τ.Κ. 491 00, Κοντόκαλι, Κέρκυρα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Τ.Κ. 491 00, Κοντόκαλι, Κέρκυρα.

Η Προκήρυξη, το έντυπο αίτησης – δήλωσης και τα έντυπα των υπεύθυνων δηλώσεων βρίσκονται στον ιστότοπο: www.gnkerkyras.gr

Πληροφορίες στο τηλ. 26613 60643, (Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: από 24-05-2017 έως και 12-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΘ0Σ4690Β3-Σ46/document

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

1)ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Σακχαρώδης Διαβήτης».

Κωδικός Εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP1660

2) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική Εκπαίδευση».

Κωδικός Εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP1667.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 013824 και 2310 013821 (Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2017 έως και 30-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ζ5Ψ4691ΟΔ-ΧΒ7/document

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο:

«MJFF: μηχανισμοί έκκρισης της αλφα-συνουκλείνης» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Βεκρέλλη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου, 3μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη, ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, για την υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος.

Αντικείμενο Έργου: Η θέση αφορά στον προσδιορισμό των επιπέδων της νευρωνικής πρωτείνης α-synyclein σε βιολογικά δείγματα παρκινσονικών μοντέλων μυός.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο με τους εξής τρόπους:

είτε,

α) να τα αποστείλουν με e-mail στην διεύθυνση jobs@bioacademy.gr και με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2017)», είτε

β) αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 09.30π.μ.-16.30μ.μ.) στη Γραμματεία του Ιδρύματος, είτε

γ) με ταχυμεταφορά (courier) σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2017)», στη διεύθυνση:

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vekrellis@bioacademy.gr (αρμόδιος κ. Βεκρέλλης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-05-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/687Β4694Φ7-10Ο/document

Δήμος Παύλου Μελά: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Παύλου Μελά, που εδρεύει στη Σταυρούπολη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου, καταργεί την 21918/09-05-2017 ανακοίνωση και ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής (με ειδικότητα κολύμβηση και πτυχίο Ναυαγοσωστικής), Ιθάκης και Περικλέους, Άνω Ηλιούπολη.

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής (με ειδικότητα κολύμβηση, πτυχίο Ναυαγοσωστικής και πιστοποιημένη γνώση στην παροχή πρώτων βοηθειών), Ιθάκης και Περικλέους, Άνω Ηλιούπολη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Παύλου Μελά, Τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού, Λαγκαδά 221, Τ.Κ. 564 30, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Παρασκευής Ζάββα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 302960.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2017 έως και 26-05-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΙΨ2ΩΞΘ-ΒΝ8/document

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «RISKYCAD: Personalized diagnostics and treatment for high risk coronary artery disease» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ευάγγελο Ανδρεάκο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου Ι.Δ. 5μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ενός (1) ατόμου στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη ως Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με ειδικότητα Βιολόγου ή Βιοχημικού, για την υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος.

Αντικείμενο Έργου: Μελέτη νέων ζωικών προτύπων στεφανιαίας νόσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο με τους εξής τρόπους:

είτε,

α) να τα αποστείλουν με e-mail στην διεύθυνση jobs@bioacademy.gr και με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2017)», είτε

β) αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 09.30π.μ.-16.30μ.μ.) στη Γραμματεία του Ιδρύματος, είτε

γ) με ταχυμεταφορά (courier) σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2017)», στη διεύθυνση:

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-05-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ49Χ4694Φ7-ΤΥΣ/document

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο:

«SYSCID: A Systems medicine approach to chronic inflammatory disease» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δ. Μπούμπα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου Ι.Δ. 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ενός (1) ατόμου στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη με ειδικότητα Τεχνικού, για την υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος.

Αντικείμενο Έργου: Οργάνωση και διαχείριση βιοτράπεζας ασθενών με αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο με τους εξής τρόπους:

είτε,

α) να τα αποστείλουν με e-mail στην διεύθυνση jobs@bioacademy.gr και με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2017)», είτε

β) αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 09.30π.μ.-16.30μ.μ.) στη Γραμματεία του Ιδρύματος, είτε

γ) με ταχυμεταφορά (courier) σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2017)», στη διεύθυνση:

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-05-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΛΘΨ4694Φ7-ΤΡΙ/document

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη την από 01-11-2016 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ποτάμια και Παράκτια Γεωμορφολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17-05-2017 έως και 17-07-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/714Ο4691ΒΣ-Ζ0Δ/document

Δήμος Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 25 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Παιδίατρος, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

1ΠΕ Νοσηλευτής-τρια, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

1ΠΕ Παιδαγωγός, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

1ΠΕ Παιδαγωγός, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

1ΠΕ Ναυαγοσώστης, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

1ΔΕ Μάγειρας, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

2ΔΕ Βοηθοί Μάγειρα, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

1ΔΕ Υδραυλικός, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

1ΔΕ Οδηγός, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

1ΔΕ Αποθηκάριος, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

5ΥΕ Λαντζέριδες-ισσες, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

3ΥΕ Εργάτες Γ. Καθηκόντων, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής

5ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δημοτική Κατασκήνωση Ν. Ιωνίας, Αλεποχώρι Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νέας Ιωνίας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34, Νέα Ιωνία, Αττική.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην κουζίνα και την τραπεζαρία, υποχρεωτικά θα πρέπει με την άφιξή του (ημέρα πρόσληψης), να έχει «πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος». Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτός. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση της ειδικότητας ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, κατά την πρόσληψή του, πρέπει να προσκομίσει και Πιστοποιητικό Υγείας από ιατρό Υγειονομικού Κέντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Το υπόλοιπο προσωπικό που θα απασχοληθεί στη κατασκήνωση θα πρέπει να προσκομίσει την ημέρα πρόσληψης πιστοποιητικό υγείας υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από Ιατρό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-05-2017 έως και 29-05-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΙΣΩΚΥ-ΧΓΘ/document

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 364/21/Γ’/21-04-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων στις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο Χώρο κατά την Αρχαιότητα».

ΑΔΑ: Ω1ΠΨ46ΨΖΥ1-ΑΘΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ1558

2)ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)».

ΑΔΑ: 6ΙΒΟ46ΨΖΥ1-ΦΦ1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ1559

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο)και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία των αντιστοίχων Τμημάτων.

Πληροφορίες στη Γραμματεία των Τμημάτων:

-Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών:

Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β’, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή, Ροδόπη.

(τηλ.: 25310 39458).

-Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας:

Παναγή Τσαλδάρη 1, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή, Ροδόπη.

(τηλ.: 25310 39462).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-07-2017.

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), σύμφωνα με το Α.Π. 2943/25-04-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Μεταφραστή της Γερμανικής Γλώσσας με στοιχεία: -CDT-AD5-2017/02.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Πληροφορίες για τη θέση και την σχετική αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

(http://cdt.europa.eu/en/jobs/EN/jobs/Pages/Jobs-opportunities.aspx ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-05-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΧΩΒ465ΧΘΨ-99Γ/document

Δήμος Κω: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), συνολικά τρία (3) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κω,

ΔΕ Ναυαγοσώστης

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2242360426, 481, 489) από 18/05/2017 έως 24/05/2017.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠ9ΕΩΛΕ-Τ4Ο

ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» που χρηματοδοτείται από τη Πράξη του Προγράμματος Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 2009-14 / GR-03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και με Επιστημον. Υπεύθ. τον κ. Γεώργιο Παπαδάκη, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 6 μηνών σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.200,00 Ευρώ.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται σε κ. Γεώργιο Παπαδάκη (τηλ. 210 5294209, email: gpap@aua.gr ) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ (τηλ. 210 5294926, email: olga.defingou@aua.gr ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2/6/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΩ746Ψ8Ζ6-3Ο9

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 5 καθηγητών

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με τις πράξεις του Πρύτανη αριθμ. 2415/10-02-2017, 2417/10-02-2017, 2435/10-02-2017, 2440/10-02-2017 και 2458/14-02-2017 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 414/05-05-2017 /τ.Γ, προκηρύσσονται πέντε (5) θέσεις Καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τομέας Επιστήμης Αποφάσεων

– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: « Υπολογιστικές Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας »

Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης

– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: « Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στην Οργάνωση και Διοίκηση ».

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: « Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ».

– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: « Αρχιτεκτονική Τεχνολογία με έμφαση στην Οικοδομική ».

– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: « Θεωρία και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής : Νεώτερη και Σύγχρονη Εποχή ».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή διεύθυνση https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login πρέπει να υποβάλουν επίσης ηλεκτρονικά :

1. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

4. Διδακτορική Διατριβή.

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

– Η υγεία των υποψηφίων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, οι οποίες θα υποβληθούν από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην τελική πράξη διορισμού τους.

– Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

– Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν επίσης ηλεκτρονικά, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29/6/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τηλ. 28210 37102 και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τηλ. 28210 37255

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/71ΒΩ469Β6Ν-6ΒΠ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΕΚ 303/30-03-2017, τ. Γ΄

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου».

ΑΔΑ: ΩΡΔ446Ψ8ΝΨ-ΕΩΜ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP1669

Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα

Αρμόδιος υπάλληλος: Βασίλης Αρβανάκος, τηλ.: 26610 87423

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο αριθ. 414/05.05.2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική»

ΑΔΑ: 6ΟΣΓ46ΨΖΥ1-ΡΤΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ1636

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος.

-Τμήμα Ιατρικής, Κτίριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030928

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 4 καθηγητών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών και 2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Τελεστών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 436/11-5-2017 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΠ29469Β7Θ-13Β ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 1681

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Γαστρεντερολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 436/11-5-2017 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΔΥΟ469Β7Θ-ΝΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 1682

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική – Γυναικολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 436/11-5-2017 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΖΕΙ469Β7Θ-ΗΦΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 1683

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 436/11-5-2017 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΗΝΞ469Β7Θ-Ε0Ω ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 1684

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 17/7/2017

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος (στα τηλέφωνα που αναγράφονται) και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος:

Μαθηματικών: e-mail: secr-math@math.upatras.gr

Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

Ιατρικής: e-mail: secretary@med.upatras.gr

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

τηλ.: 2610-969100/992942/969114

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 καθηγητών

Στο αριθ. 364/21 Απριλίου 2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

-Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο Χώρο κατά την αρχαιότητα».

ΑΔΑ : Ω1ΠΨ46ΨΖΥ1-ΑΘΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : APP1558

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)».

ΑΔΑ : 6ΙΒΟ46ΨΖΥ1-ΦΦ1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : APP1559

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία των αντίστοιχων Τμημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία των Τμημάτων :

– Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β΄, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531039458.

– Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ.2531039462.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 καθηγητών

Στο αριθ. 364/21 Απριλίου 2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

-Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο Χώρο κατά την αρχαιότητα».

ΑΔΑ : Ω1ΠΨ46ΨΖΥ1-ΑΘΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : APP1558

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ανθρωπολογία (Εθνογενετικές διαδικασίες)».

ΑΔΑ : 6ΙΒΟ46ΨΖΥ1-ΦΦ1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : APP1559

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία των αντίστοιχων Τμημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία των Τμημάτων :

– Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β΄, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531039458.

– Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ.2531039462.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Ε.R.C.E.A.: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (E.R.C.E.A.), σύμφωνα με το Α.Π.3312/08-05-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων στις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, με τις προκηρύξεις υπό στοιχεία:

ERCEA/SNE/147/2017

ERCEA/SNE/148/2017.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα έγγραφα καθώς και τη ρητή συγκατάθεση της Υπηρεσίας τους ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.:admin@rpgrece.be, το αργότερο έως τις 29-05-2017.

Πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω θέσεις μπορούν να αναζητηθούν στους εξής συνδέσμους:

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERCEA%20SNE%20147%202017.pdf

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERCEA%20SNE%20148%202017.pdf

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-05-2017, (12.00 τοπική ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΔΩΤ465ΧΘΨ-ΑΥΧ/document

 

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *