Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία Covid-19, για τον Ιανουάριο 2022

Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 288

Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν δέσμη τριών επιπλέον μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού τον μήνα Ιανουάριο.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

Επέκταση των προσωρινών αναστολών εργασίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τίθεται σε αναστολή.

Από την 1η/1/2022 και έως τις 31/1/2022 έχουν ήδη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των εργαζομένων τους αποκλειστικά οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Α):

Νυχτερινά κέντρα και Μπαρ

Αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συναφή με τη μουσική.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

1.α. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή το 100% των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.1):

Τέχνες του θεάματος και θέατρα

Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων

Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων

Παιδότοποι.

1.β. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.2):

Εστίαση

Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

Ξενοδοχεία

Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων

Κινηματογράφοι

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

Γυμναστήρια

Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες

Σχολές χορού

Φυσική ευεξία

Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα

Καζίνο.

Το κόστος της επέκτασης του μέτρου εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του μηνός Ιανουαρίου.

Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

Οργάνωση εκδηλώσεων

Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

Σχολές χορού

Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Προϋποθέσεις εφαρμογής: Μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.

Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 2019. Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 ευρώ.

Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT EU.

Αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά και εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται προσωρινά σε αναστολή

Στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ των οποίων το 100% των εργαζομένων δύναται να τεθεί σε προσωρινή αναστολή εργασίας ως ανωτέρω), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Για τους εργαζόμενους ανά την επικράτεια των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ.

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκήρυξη θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Γενική Διεύθυνση Παροχών (αρ. 19, ν.4520/2018, Α΄ 30).

2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αρ. 26, ν.4520/2018, Α΄ 30).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (αρ. 39, ν.4520/2018, Α΄ 30).

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης είναι τα ακόλουθα:

1. Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης με την αποστολή του φορέα.

2. Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.

3. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και των λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

4. Η εισήγηση στη Διοίκηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της επίτευξής της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης.

5. Η εισήγηση για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού στη Διοίκηση του Οργανισμού.

6. Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης όπου απαιτείται.

7. Η έγκριση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

8. Ο συντονισμός και η ανάθεση εργασιών στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση, για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.

9. Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.

10. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.

11. Η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

12. Η άσκηση της εποπτείας επί της σύνταξης εγκυκλίων του Οργανισμού, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση και το Τμήμα Εκπαίδευσης, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

13. Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στη κείμενη νομοθεσία και στα ειδικά περιγράμματα θέσεων που προσαρτώνται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξάρτητων Αρχών και των ΟΤΑ β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1

α του αρ. 35 του ν.4520/2018. Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.

2. Όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄ 26) και επιπλέον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων:

• να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή

• να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή

• να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν και να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον ή

• να κατέχουν τον βαθμό Α΄ με τουλάχιστον δέκα (10) έτη πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή στις προκηρυσσόμενες θέσεις υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ..

3. Δεν επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας υπάλληλος που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Κ., εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης.

4. Δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή στις προκηρυσσόμενες θέσεις υπάλληλος που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως προϊσταμένου, πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την έκδοση της σχετικής απόφασης απαλλαγής του, βάσει των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 86 του Υ.Κ..

5. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετούν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4111/2013, όπως ισχύει.

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι αρχίζει από τη 17-01-2022 και λήγει 31-01-2022.

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για τις δύο (2) θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΑ.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

3. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

4. Μετά το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας, οι Διευθύνσεις Προσωπικού κοινοποιούν αμελλητί σε κάθε υποψήφιο τη βεβαίωση των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού του σημειώματος. Οι υποψήφιοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού τυχόν ενστάσεις επί των βεβαιώσεων. Οι εν λόγω ενστάσεις εξετάζονται από τις Διευθύνσεις Προσωπικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

5. Μετά το πέρας των διαδικασιών των παρ. 3 και 4, οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού αποστέλλουν αμελλητί στη Γραμματεία του 3 του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα) τις αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων και τα βιογραφικά τους σημειώματα, τις βεβαιώσεις στοιχείων των αρμόδιων Διευθύνσεων Προσωπικού, τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους, καθώς και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, τα οποία τηρούνται στο προσωπικό τους μητρώο, με κοινοποίηση του διαβιβαστικού αυτού εγγράφου στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30, ΤΚ 10170, Αθήνα).

6. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα συντάσσονται σύμφωνα με τα συνημμένα στη παρούσα υποδείγματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης. Η βεβαίωση στοιχείων συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα στην ΔΙΔΑΔ/ Φ.35.54/2611/9356/25-06 2020 (ΑΔΑ:ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) εγκύκλιο.

VII. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το 3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., όπως ισχύουν.

2. Το 3 ο ΕΙ.Σ.Ε.Π. εξετάζει κατ΄ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 84-86 του Υ.Κ., όπως ισχύει. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του 3 ου ΕΙ.Σ.Ε.Π. η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μοριοδοτούνται από το 3 ο ΕΙ.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του Υ.Κ., στις εξής ομάδες κριτηρίων:

 ομάδα κριτηρίων α΄: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης,

 ομάδα κριτηρίων β΄: εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

Σύμφωνα με την περ.(γ) της παρ.3 του άρθρου 85 του Υ.Κ. όπως ισχύει, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής βάσει του άρθρου 84 του Υ.Κ. και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Στη συνέχεια, το 3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π. βάσει του άρθρου 85 του Υ.Κ. καταρτίζει, με βάση την ως άνω μοριοδότηση για την προκηρυσσόμενη θέση, πίνακα κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Οι πίνακες αυτοί, καθώς και οι πίνακες αποκλειόμενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

4. Κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται ενώπιον του 3 ου ΕΙ.Σ.Ε.Π. ενστάσεις, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης καλούνται από το 3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π. στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, για τη διενέργεια της οποία, κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Κατά τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης το 3 ο ΕΙ.Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη του τα προσαρτημένα στην παρούσα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄).

6. Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε ομάδας κριτηρίων, με εξαίρεση την ομάδα κριτηρίων γ’, πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:

 33% για την ομάδα κριτηρίων α΄: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης,

 33% για την ομάδα κριτηρίων β΄: εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης,

 34% για την ομάδα κριτηρίων δ΄: δομημένη συνέντευξη.

7. Ακολούθως, το 3 ο ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..

8. Όσοι επιλέγονται από το 3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, προϊστάμενοι στη θέση για την οποία έχουν επιλεγεί, για θητεία τριών (3) ετών. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, επιλεγεί προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το 3 ο ΕΙ.Σ.Ε.Π. οποτεδήποτε ανακύψει κώλυμα υποψηφιότητας του υποψηφίου.

IX. TΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) όπως ισχύει. Ειδικά, για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

X. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η παρούσ προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ypergasias.gov.gr), του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

3. Η παρούσα προκήρυξη τοιχοκολλάται στο κεντρικό κατάστημα του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30 Αθήνα) και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Σταδίου 29, Αθήνα), με σχετικό αποδεικτικό.

4. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΕΚΑ γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν σε αυτόν, προκειμένου να λάβουν γνώση.

5. Οι αποδέκτες της παρούσας, γνωστοποιούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο φορέα, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτόν, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

6. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την κοινοποίηση της παρούσας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού.

Μενού