Θέση οδηγού λεωφορείου στο Δήμο Σίφνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 62

DimosSifnou_Log250GriLin-250x180Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου, που εδρεύει στην Απολλωνία Σίφνου.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΙΦΝΟΥ, Τ.Κ. 84003, απευθύνοντάς την στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σίφνου, υπόψιν κας Σοφίας Κατζηλιέρη (τηλ. επικοινωνίας: 2284031977). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σίφνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Βεβαίωση σε φοιτητές αντί για πάσο
Προηγούμενο άρθρο
57 θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Δέλτα
Μενού