8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θέρμης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 33

paidikoi-stathmoi-aftodioikisiΟ Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.∆.∆ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης». Ειδικότερα οι οκτώ θέσεις είναι:

  • (3) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • (1) ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • (3) ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • (1) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία ∆ηµαρχείου – Τρίλοφος Τ.Κ. 57500 απευθύνοντάς την στο Ν.Π.∆.∆. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης» υπόψιν κ. Ευγενίας Σπυρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2392330224).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων θα είναι 6/11/2013 έως 15/11/2013

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
1 θέση ερευνητή στο Ίδρύμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Προηγούμενο άρθρο
Υποτροφίες του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου
Μενού