8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζίτσας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 155

φ ΣΩΜ ΟΙΚΟΔ ΒΕΡΟΙΑΣΟ Δήμος Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων (8) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης και καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου Ζίτσας, που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

  • 2 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών  για 8 μήνες και με κωδικό θέσης 100
  • 2 θέσεις   ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)  για 8 μήνες και με κωδικό θέσης 101
  • 1 θέση ΔΕ Οδηγών Φορτηγών  (για την υπηρεσία ύδρευσης–άρδευσης–αποχέτευσης) για 8 μήνες και με κωδικό θέσης 102
  • 1 θέση  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου–φορτηγού (για την υπηρεσία καθαριότητας–ηλεκτροφωτισμού)  για 8 μήνες και με κωδικό θέσης 103
  • 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων για 8 μήνες και με κωδικό θέσης 104

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη– Ελεούσα Ιωαννίνων, απευθύνοντάς την στο Δήμο Ζίτσας υπόψη κας Μαρκούλα (τηλ. επικοινωνίας: 26533- 60000). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Προθεσμία Υποβολής 25/11/2013

Πηγή : diorismos.gr

Μενού