Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

job11Ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων προβαίνει στην απόφαση της πλήρωσης των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου. 

 1. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης, ΠΕ Οικονομικών Επιστημών, ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού – άρθρο 19 ισχύοντος Ο.Ε.Υ)
2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (ΠΕ Οικονομικών Επιστημών, ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης, ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΕ Διοικητικού και/ή Λογιστικού, ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού – άρθρο 19 ισχύοντος Ο.Ε.Υ)
3. Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ (ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης, ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών– άρθρο 19 ισχύοντος Ο.Ε.Υ) ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ99-ΦΩΙ
4. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών– άρθρο 19 ισχύοντος Ο.Ε.Υ)
 2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι : α) με βαθμό Α’ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και β) με βαθμό Β΄, Γ΄ ή Δ΄ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό. 4.
 Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.
 5. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.
 7. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στο Τμήμα Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 26-11-2013.
Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή. 
Μενού