Θέσεις εργασίας στην 13η ΕΒΑ Κρήτης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 67

images2Η 13η ΕΒΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Αγίου Πέτρου των ομινικανών και ανασκαφικού χώρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη 13η ΕΒΑ, για χρονικό διάστημα απασχόλησης έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα παράτασης:

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη βυζαντινών & μεταβυζαντινών μνημείων
  • 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
  • 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
  • 1 ΔΕ Εργατοτεχνιτών (για ανασκαφικές & αναστηλωτικές εργασίες)
  • 2 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (για ανασκαφικές & αναστηλωτικές εργασίες)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 13ης Ε.Β.Α. στη διεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κας Α.Φωτεινού ή κας Γ.Σταυρακαντωνάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 288484 & 2810 288394) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 13ης ΕΒΑ

 (από 11-12-2013 έως 17-12-2013).

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
3 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Μενού