Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ για 40 άνεργους στην Άρτα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

employeesΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» – ΤΟΠΣΑ – της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

α) ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

β) νέους επιστήμονες (ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, γεωπόνους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, μηχανικούς και γενικά αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

γ) ασφαλισμένους στον ΟΓΑ,

κατοίκους των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων.

ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΞΗ

Φορείς Υλοποίησης της Πράξης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» απαρτίζεται από επτά (7) φορείς με συντονιστή εταίρο το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Συγκεκριμένα, οι Φορείς-Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης που υλοποιούν την Πράξη είναι:

 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

 EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ Ο.Ε)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ & ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΦΩΤΗΣ Μ. – ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε (δ.τ. ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ).

Περιοχή Παρέμβασης

Η πράξη υλοποιείται στους Δήμους:

• Δήμος Αρταίων

• Δήμος Νικολάου Σκουφά

• Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

• Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Στόχος της Πράξης

Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 40 ωφελουμένων. Από τους 40 ωφελουμένους, θα καταβληθεί προσπάθεια οι 24 ωφελούμενοι να είναι γυναίκες και 16 ωφελούμενοι να είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι:

• 8 ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση ατομική ή άλλης μορφής (πλην κοινωνικής)

• 8 ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν κοινωνική επιχείρηση

• 8 ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων και θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου

• 16 ωφελούμενοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις.

Δράσεις που θα υλοποιηθούν

Για την επίτευξη του στόχου της Πράξης θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες επιμέρους δράσεις:

– ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον συντονισμό και την ομαλή υλοποίηση όλων των επιμέρους δράσεων.

– ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ για την προσέλκυση των ομάδων-στόχου καθώς και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της Πράξης. – ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία περιλαμβάνει  § τη Δικτύωση τοπικών κοινωνικο-οικονομικών εταίρων και επιχειρήσεων και

§ την Ηλεκτρονική Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις

 

– ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, η οποία περιλαμβάνει  § Επιλογή ωφελουμένων και διάγνωση αναγκών

§ Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ένταξη στην απασχόληση 16 ωφελουμένων

§ Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την προώθηση της απασχόλησης μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας 24 ωφελουμένων

§ Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων

§ Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων

– ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ των ομάδων-στόχου στα εξής αντικείμενα:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑΣ (μικτά)

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ

Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης

15 ωφελούμενοι  προερχόμενοι από ευπαθείς ομάδες

64

14

5,3225€

3€

Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση)

20 ωφελούμενοι  με στόχο να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες στη χρήση πακέτων Πληροφορικής, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός μηχανογραφημένου τμήματος μιας επιχείρησης που προσφέρει διοικητικές υπηρεσίες οποιασδήποτε μορφής

56

15

5,3225€

3€

Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα εναλλακτικών καλλιεργειών

15 άνεργοι  ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου με στόχο να απορροφηθούν σε πρότυπες μονάδες παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

74

20

5,3225€

3€

Η καινοτομία στην επιχείρηση

10 ωφελούμενοι  οι οποίοι προβλέπεται να προβούν σε ίδρυση/επέκταση επιχείρησης με στόχο την Επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής καινοτομικών ιδεών στις επιχειρήσεις

24  (στην Ιταλία)

Κάλυψη του κόστους μεταφοράς και διατροφής

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Ειδικά Χαρακτηριστικά

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) είναι κάτοικοι των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων

και

2) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω ομάδες:

α. άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

β. Νέοι Επιστήμονες και συγκεκριμένα ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, γεωπόνοι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί και γενικά απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) από την 01/01/2010 και μετά

• Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου

• Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ

• Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.ά.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα

• Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής

• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

• Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι)

γ. ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 4.800 € για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.200 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων και θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:  

• Διενέργεια συνέντευξης με τους υποψήφιους ωφελούμενους. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής και επεξεργασίας των αιτήσεων οι υποψήφιοι ωφελούμενοι υποβάλλονται σε συνέντευξη από τα στελέχη Συμβουλευτικής του Φορέα Συμβουλευτικής.

• Διάγνωση ιδιαίτερων αναγκών των ωφελουμένων.

• Σύνταξη καταλόγου αρχικά επιλεγέντων ωφελουμένων και αποστολή στην Επιτροπή Επιλογής.

• Οριστική επιλογή ωφελουμένων από την Επιτροπή Επιλογής με βάση σταθμισμένα κριτήρια.

• Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία μοριοδότησης σε συνδυασμό α) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών β) τη διαδικασία ατομικής συνέντευξης.

• Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων παρατίθενται κατωτέρω και αφορούν δυο γενικές κατηγορίες

Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής: Χρόνος Ανεργίας / Εκπαίδευση / Επαγγελματική εμπειρία / Οικογενειακό εισόδημα / Οικογενειακή κατάσταση.

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 70% των βαθμών του υποψηφίου.

Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής: Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Σχέδιο βάσει συνέντευξης.

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 30% των βαθμών του υποψηφίου.

• Κατά τη διαδικασία της επιλογής θα εφαρμοστεί κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου η ισότητα μεταξύ όλων των ωφελουμένων με αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, την θρησκεία, την ύπαρξη αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού θα είναι δεδομένη.

Θα γίνει προσπάθεια ώστε από το σύνολο των επιλεγέντων α) οι ωφελούμενες γυναίκες του σχεδίου να είναι το 60% του συνόλου των ωφελούμενων (24 άτομα) & β) οι ωφελούμενοι νέοι (κάτω των 25 ετών) να είναι το 40% του συνόλου των ωφελούμενων (16 άτομα).

• Διενέργεια διαδικασιών πληροφόρησης/ενημέρωσης του συνόλου των απορριφθέντων υποψηφίων.

Πρόκειται να επιλεγούν σαράντα (40) ωφελούμενοι για συμμετοχή στις δράσεις της Πράξης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ι) Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες των δυνητικά ωφελουμένων

1. Tο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποψήφιου ωφελούμενου

2. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου)

3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερού, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) (απλό φωτοαντίγραφο) ή υπεύθυνη δήλωση

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα Οικ. Έτους 2013 (απλό φωτοαντίγραφο)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου (επικυρωμένο αντίγραφο) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση

6. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ (μόνο για άρρενες) (απλό φωτοαντίγραφο)

7. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης, εφόσον υπάρχουν (απλό φωτοαντίγραφο)

8. Τίτλος/Τίτλοι σπουδών, εφόσον υπάρχει/ουν (με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

9. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν (απλό φωτοαντίγραφο)

10. Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, εφόσον υπάρχουν (απλό φωτοαντίγραφο)

11. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά και στην επαγγελματική εμπειρία)

12. Άλλα δικαιολογητικά του υποψηφίου που τεκμηριώνουν περαιτέρω την εργασιακή του εμπειρία (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εάν υπάρχουν) (απλά φωτοαντίγραφα)

ΙΙ) Λοιπά δικαιολογητικά ανά κατηγορία δυνητικά ωφελουμένων

α) Για τους άνεργους:

Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

β) Για τους νέους/ες επιστήμονες:

1. Έναρξη επιτηδεύματος Δ.Ο.Υ και μεταβολές έδρας (εάν υπάρχουν) (θεωρημένα φωτοαντίγραφα)

2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους έναρξης της δραστηριότητας (απλό φωτοαντίγραφο)

3. Βεβαίωση κτήσης ειδικότητας (επικυρωμένο αντίγραφο)

γ) Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ:

1. Βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα ΟΓΑ (πρωτότυπη ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας (αν είναι σε ισχύ)

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα Οικ. Έτους 2012 (απλό φωτοαντίγραφο)

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποψήφιου ωφελούμενου, την παρούσα πρόσκληση καθώς και πρόσθετες πληροφορίες:

• στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης www.topsa-arta.gr

• στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης της Α.Σ. www.facebook.com/topsa.arta

• στο Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας, http://kic.teiep.gr , kic@kic.teiep.gr (Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα Ανδριανή Οικονόμου, τηλ. 26810-50234)

• στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ – CONSUL (Πλησιοί Άρτας, Υπεύθυνη κα Μαρία Πάκου)

• στο Επιμελητήριο Άρτας (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, http://www.e-artas.gr ).

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου ωφελούμενου και τα παραπάνω δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 29/1/2014 (καταληκτική ημερομηνία), σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα φέρει, πέρα από τα στοιχεία του Αποστολέα-Αιτούντος, και την ένδειξη «Υποβολή δικαιολογητικών υποψήφιου ωφελούμενου της Πράξης ΤοπΣΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»:

• ταχυδρομικώς ή με courier στη διεύθυνση

Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

ΤΕΙ Ηπείρου

47100 Κωστακιοί, Άρτα  (τηλ. επικ. 26810-50234)

Οι αιτήσεις που θα φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής δεν θα ληφθούν υπόψη.

• αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, στην παραπάνω διεύθυνση από τις 7/1/2014 έως και τις 29/1/2014  (ώρες 9:30 – 16:30).

Αντικατάσταση ή διόρθωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» δεσμεύεται για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου ωφελούμενου.

Για την Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθηγητής Σωτήριος Κανδρέλης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
http://topsa-arta.gr/files/prosklisiEkdilwsisEndiaferontos_TOPSA_nArtas.pdf

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
http://topsa-arta.gr/files/perilipsiProsklisisEkdilwsisEndiaferontos_TOPSA_nArtas.pdf

Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση (διαθέσιμη σε .pdf & .doc)
http://topsa-arta.gr/files/aithsh_ypeuthiniDilwsiYpopsifiou_TOPSA_nArtas.pdf
http://topsa-arta.gr/files/aithsh_ypeuthiniDilwsiYpopsifiou_TOPSA_nArtas.doc

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 29/1/2014

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
24 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου
Προηγούμενο άρθρο
Από 20 Μαρτίου το Επίδομα Τέκνων 2014 – δείτε τι ισχύει
Μενού