Πρόγραμμα απασχόλησης για 100 άνεργους στα Ιωάννινα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 31

seminariaΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης:«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ  ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

η οποία εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» , του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ο κύριος στόχος της Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες βάσει διαγνωσμένων αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας και Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης είναι:

 • η προετοιμασία και προώθηση μέρους των ωφελουμένων της Πράξης σε θέσεις απασχόλησης.
 • η προετοιμασία και η στήριξη μέρους των ωφελουμένων της Πράξης προκειμένου να αναπτύξουν ατομική ή συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το σύνολο των ατόμων που θα συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι στην Πράξη, είναι 100 άτομα, κάτοικοι των Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας & Δωδώνης, όπως έχουν οριστεί στο τοπικό Σχέδιο Δράσης, ήτοι:

 • άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

ή

 • ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 1. Μελέτες

Η κατηγορία δράσης περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι:

 • Μελέτης διάγνωσης τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας.
 • Πρακτικών Οδηγών του Πρωτογενούς Τομέα.
 1. Δικτύωση

Η κατηγορία δράσης περιλαμβάνει:

 • Δικτύωση μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και με την τοπική κοινωνία.
 • Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις.
 1. Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

Η κατηγορία δράσης περιλαμβάνει:

 • Ενέργειες Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων-Οργάνωση όλων των Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.
 • Ενέργειες Πληροφόρησης.
 • Ενέργειες Προώθησης.
 • Ενέργειες Δημοσιότητας και Διαφημιστικής Προβολής.
 1. Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης

Η κατηγορία δράσης περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον συντονισμό όλων των επιμέρους δράσεων. Υπεύθυνος για την υλοποίηση της αντίστοιχης δράσης είναι ο Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».

 1. Κατάρτιση – Επιμόρφωση

Η κατηγορία δράσης περιλαμβάνει την υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης των ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα:

α

Μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης ο ωφελούμενος παραλαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

 1. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

Η κατηγορία δράσης περιλαμβάνει:

 • Ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των 100 ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους.
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης (συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, εξειδικευμένη νομική, εργασιακή, θεσμική κ.ά. συμβουλευτική υποστήριξη, συμβουλευτική τεχνικών ανεύρεσης εργασίας κλπ.) για τους ωφελούμενους που θα προωθηθούν για πρόσληψη από επιχειρήσεις.
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης (εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, εξειδικευμένη νομική, φορολογική, διοικητική κ.ά. συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.) και εκπόνηση business plan για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση (ατομική ή συλλογική).
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης (εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, εξειδικευμένη νομική, φορολογική, διοικητική κ.ά. συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.), εκπόνηση business plan και σύνταξη της αίτησης υπαγωγής για χρηματοδότηση σε αντίστοιχο πρόγραμμα για τους ωφελούμενους που πρόκειται να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης/επιδότησης.
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
 • Προσέγγιση, καταγραφή και επιλογή επιχειρήσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα προσλάβουν ανέργους.
 • Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων μέχρι και 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η πράξη θα ολοκληρωθεί ως 31 Δεκεμβρίου 2014.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» απαρτίζεται από δώδεκα (12) εταίρους, με Συντονιστή Εταίρο την εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».

Συγκεκριμένα:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»)
 • Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)
 • Δήμος Δωδώνης
 • Δήμος Ζίτσας
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου
 • Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Ηπείρου (BIC Ηπείρου)
 • Επιμελητήριο Ιωαννίνων
 • Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας – 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ηπείρου-Νήσων
 • Τεχνική Εκπαιδευτική Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»)
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Ευρωπληροφόρηση Α.Ε.
 • 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική – Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 ως και Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρες από 09:00 – 15:00 στα γραφεία της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στην οδό Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1 (Διοικητήριο), όπου είναι και η έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 26510 36686 & 26510 83087

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πανελλήνιες εξετάσεις 2014: Νέες αλλαγές στο σύστημα
Προηγούμενο άρθρο
5 θέσεις στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου
Μενού