3 πτυχιούχοι φυσικής αγωγης στο Δήμο Θήβας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 56

αρχείο λήψης (3)Ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΡΙΩΝ (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια έως 31/7/2014.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Για την αξιολόγηση θα ισχύει η ανεργία και η εντοπιότητα και η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο οργανωτικό πλαίσιο της Γ.Γ.Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 26869/01-10-2013 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 2527/ Β/08-10- 2013, ΑΔΑ: ΒΛΛΚΓ-39Η ), με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Βασικό Πτυχίο:
Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι:
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.
Διδακτορικό: 1 μονάδα. Σελίδα 3 από 4
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

Εμπειρία:
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής:
αρ. μηνών Χώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας Κύπρου 3 τηλ: 2262 0 23970 e-mail: dothivas@ gmail.com κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δευτέρα 17 / 2 / 2014. Η καταλυτική ημέρα κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τετάρτη 26 / 2 / 2014

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Συνεργάτες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Προηγούμενο άρθρο
Έρχεται ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια 70.000
Μενού