5 θέσεις Πτυχιούχων ΤΕΙ και ΑΕΙ στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πειραιά

Κοινοποιήστε το άρθρο

tei-peiraia-logo2_0Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πειραιά, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρου υποέργου, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, με εξωτερικούς συνεργάτες (πέντε (5) άτομα) σύμφωνα με  τα παρακάτω:ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 01 (κωδικός πρότασης: 80242_ΣΕ01)
Αντικείμενο έργου: Διοικητική Υποστήριξη και Υποστήριξη Προβολής και Δημοσιότητας και Αξιολόγησης της
πράξης του προγράμματος ¨Αρχιμήδης ΙΙΙ – ΤΕΙ Πειραιά¨.
Συμμετοχή στις παρακάτω δράσεις:
Δ1: Διοικητική Υποστήριξη του Έργου
Δ2: Δράσεις Δημοσιότητας
Δ3: Αξιολόγηση της Πράξης
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πτυχιούχος ΑΕΙ Τεχνολογικής ή Θετικής Κατεύθυνσης με μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα τεχνοοικονομικής διοίκησης
2. Εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης
3. Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην προετοιμασία, υποβολή, διεκπεραίωση, παρακολούθηση και  ολοκλήρωση προγραμμάτων στα πλαίσια της Επιτροπής Ερευνών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
4. Τεκμηριωμένη Γνώση Αγγλικής και δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας
5. Εμπειρία στην προετοιμασία, οργάνωση, επιμέλεια διεξαγωγής και έκδοση πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων
6. Κατοχή πιστοποιητικού επιθεωρητή ποιότητας
7. Άριστη χρήση Η/Υ, Διαδικτύου και Λογισμικών Εφαρμογών σχετικών με το αντικείμενο της θέσης
Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν

Ο προϋπολογισμός του ανατιθέμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 22.000,00€ (είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νομίμων κρατήσεων.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/9/2015 (λήξη του φυσικού αντικειμένου)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 02 (κωδικός πρότασης: 80242_ΣΕ02)
Αντικείμενο έργου: Υποστήριξη Προβολής και Δημοσιότητας και Αξιολόγησης
Συμμετοχή στις παρακάτω δράσεις:
Δ2: Δράσεις Δημοσιότητας
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πτυχιούχος ΑΕΙ Τεχνολογικής ή Θετικής Κατεύθυνσης
2. Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στις λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα
3. Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην προετοιμασία, υποβολή, εκτέλεση και περαίωση ευρωπαικών προγραμμάτων
4. Τεκμηριωμένη Γνώση Αγγλικής
5. Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων
6. Κατοχή πιστοποιητικού επιθεωρητή ποιότητας
7. Πολύ καλή γνώση & χρήση Η/Υ , οργάνωση και λειτουργία διαδικτυακών εφαρμογών
8. Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα Δικτύωσης και προβολής σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο
Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούνΟ προϋπολογισμός του ανατιθέμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 16.500,00€ (δεκαέξι χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νομίμων κρατήσεων.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/9/2015 (λήξη του φυσικού αντικειμένου)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 03 (κωδικός πρότασης: 80242_ΣΕ03)
Αντικείμενο έργου: Διοικητική Υποστήριξη και Υποστήριξη Προβολής της πράξης
Συμμετοχή στις παρακάτω δράσεις:
Δ1: Διοικητική Υποστήριξη του Έργου
Δ2: Δράσεις Δημοσιότητας
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πτυχιούχος ΑΕΙ Τεχνολογικής ή Θετικής Κατεύθυνσης ή Οικονομικής κατεύθυνσης με κύριο αντικείμενο ή μεταπτυχιακές σπουδές στον προγραμματισμό Η/Υ και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων/Ηλεκτρονικό Εμπόριο
2. Εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης
3. Γνώση και Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων
4. Γνώση και Εμπειρία στη Λογιστική και Νομική υποστήριξη προγραμμάτων (τεχνικά δελτία, προμήθειες,
διενέργεια διαγωνισμών κ.ά.) στα πλαίσια της Επιτροπής Ερευνών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
5. Εμπειρία από συμμετοχή σε πράξεις αξιολόγησης
6. Πολύ καλή Γνώση Αγγλικής και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας
Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούνΟ προϋπολογισμός του ανατιθέμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 16.100,00€ (δεκαέξι χιλιάδων εκατό
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νομίμων κρατήσεων.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/9/2015 (λήξη του φυσικού αντικειμένου)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 04 (κωδικός πρότασης: 80242_ΣΕ04)
Αντικείμενο έργου: Διοικητική Υποστήριξη και Αξιολόγηση της πράξης
Συμμετοχή στις παρακάτω δράσεις:
Δ1: Διοικητική Υποστήριξη του Έργου
Δ3: Αξιολόγηση της Πράξης
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Διοικητική των Επιχειρήσεων
2. Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκών γλωσσών (πέραν της ελληνικής)
3. Ικανότητα και εμπειρία επεξεργασίας λογιστικών στοιχείων και οικονομικής παρακολούθησης ερευνητικών
προγραμμάτων
4. Εμπειρία στη σύνταξη Τεχνικών Δελτίων έργων στα πλαίσια της Επιτροπής Ερευνών Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τη διενέργεια διαγωνισμών
Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούνΟ προϋπολογισμός του ανατιθέμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00€ (δεκαεφτά χιλιάδων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νομίμων κρατήσεων.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30/9/2015
(λήξη του φυσικού αντικειμένου)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 05 (κωδικός πρότασης: 80242_ΣΕ05)
Αντικείμενο έργου: Διοικητική Υποστήριξη και Υποστήριξη Προβολής και Δημοσιότητας και Αξιολόγησης της πράξης του προγράμματος ¨Αρχιμήδης ΙΙΙ – ΤΕΙ Πειραιά¨.
Συμμετοχή στις παρακάτω δράσεις:
Δ1: Διοικητική Υποστήριξη του Έργου
Δ2: Δράσεις Δημοσιότητας
Δ3: Αξιολόγηση της Πράξης
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πτυχιούχος ΑΕΙ Τεχνολογικής ή Θετικής Κατεύθυνσης με μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα πιστοποίησης
2. Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών από συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης
3. Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην προετοιμασία, υποβολή, διεκπεραίωση, παρακολούθηση και
ολοκλήρωση προγραμμάτων στα πλαίσια της Επιτροπής Ερευνών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
4. Τεκμηριωμένη Γνώση Αγγλικής μιας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας ή/και ασιατικής
5. Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην προετοιμασία, οργάνωση, επιμέλεια διεξαγωγής και έκδοση πρακτικών(εντύπων και ηλεκτρονικών) διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων πληροφόρησης
6. Κατοχή πιστοποιητικού επιθεωρητή ποιότητας
7. Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Διαδικτύου και Λογισμικών Εφαρμογών σχετικών με το αντικείμενο της Θέσης
ΠΟ προϋπολογισμός του ανατιθέμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00€ (είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νομίμων κρατήσεων.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/9/2015 (λήξη του φυσικού αντικειμένου).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την πρότασή τους τα εξής δικαιολογητικά:
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοτυπία δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
• Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους
• Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (επικυρωμένες)
• Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.
• Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα προηγηθεί ο υποψήφιος με εμπειρία σε ίδια ή παρεμφερή προγράμματα.
Σημειώνεται ότι για τους/τις υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του Εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).
Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης από Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, ο κωδικός της πρότασης καθώς και ο αριθμ. Πρωτ. της Πρόσκλησης.
Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν, σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είτε αυτοπροσώπως είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 07/04/2014 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΤΕΙ Πειραιά – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Κτίριο Διοίκησης
Μονάδα Προμηθειών
Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Τ.Κ.: 122 44, Αιγάλεω
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210-5381346.

ΠΗΓΗ: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *