5 θέσεις στην 13η ΕΒΑ στο Ηράκλειο Κρήτης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

images (3)Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του 3ου υποέργου «​ιενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓDΓΕΙΟΥ ​ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ Ο​ΟΥ ΜΕΛΙ​DΝΙΟΥ» [Μνημόνιο Συνεργασίας του ​ήμου Ηρακλείου με το ΥΠ.ΠΟ.Α./13η Ε.Β.Α.]

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων (για ανασκαφικές εργασίες)
  • 2 ​Ε Εργατοτεχνιτών (για ανασκαφικές εργασίες)
  • 2 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (για ανασκαφικές εργασίες)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 13ης Ε.Β.Α. στη διεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κας Α.Φωτεινού ή κας Γ.Σταυρακαντωνάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 288484 & 2810 288394) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής Δ​ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 13ης ΕΒΑ (από 27-3-2014 έως 2-4-2014).

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΓΑ: Ξεκίνησε η καταβολή οικογενειακών επιδομάτων
Προηγούμενο άρθρο
Εξαγωγές αυξημένες κατά 15% του ΑΕΠ
Μενού