22 προσλήψεις στην Κέρκυρα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 52

assets Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση σταθερών και
κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων στο Αχίλλειο» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα».Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών

2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής)
Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης λίθινου διακόσμου
2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
5 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Τέχνης)
Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων
1 ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων
3 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
7 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Τέχνης)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να τ ην υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΔΣΑΝΜ (Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3215548) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 22- 04-2014 έως 28-04-2014).

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
θέσεις εργασίας στα καταστήματα Metro και My market
Προηγούμενο άρθρο
19 προσλήψεις στη Βεργίνα
Μενού