Θέσεις εργασίας στην 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

assets_LARGE_t_183761_54075110-300x199Η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών φύλαξης και καθαρισµού Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων αρµοδιότητας 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Σπάρτη  και συγκεκριµένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 300 5η ΕΒΑ Αρχαιολογικός Χώρος Γερακίου ∆Ε Ηµερήσιων Φυλάκων 4 µήνες 2
  • 301 5ηΕΒΑ Αρχαιολογικός Χώρος Γερακίου ∆Ε Νυκτοφυλάκων 4 µήνες 1
  • 302 5ηΕΒΑ Μουσείο Πύργου Πικουλάκη στην Αρεόπολη Λακωνίας ∆Ε Νυκτοφυλάκων 4 µήνες 1
  • 303 5ηΕΒΑ Κάστρο Μονεµβασίας ΥΕ Καθαριστών/στριών 4 µήνες 1

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

Μετά την έκδοση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014/τ.Α’) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.» και ειδικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» αυτού, επέρχονται αλλαγές στο οικείο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)», λόγω κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης δηµοσίων και ιδιωτικών εγγράφων της ηµεδαπής και αλλοδαπής.

Για τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάντε κλικ εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 θέσεις στο Πρότυπο Κτηνοτροφικό Κέντρο Βλάστης
Προηγούμενο άρθρο
Summer Camp 2014 στο Μουσείο Συναισθημάτων
Μενού