ΑΣΕΠ 1Κ/2017:Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 404 μόνιμους σε δικαστήρια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Aνοιξε τη Δευτέρα, 20 Μαρτίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτησης του ΑΣΕΠ για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στην προκήρυξη 1Κ/2017 για 404 θεσεις μόνιμου προσωπικου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του κλαδου ΠΕ γραμματέων στο υπουργείο δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (δικαστηρια και δικαστικες υπηρεσιες της χωρας).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 3 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.
ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
1Κ/2017
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  1. Παράβολo, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
  1. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα φαινονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 4
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 5
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 3
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών 2
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς 4
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης 1
ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Αγρινίου 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Αθηνών 13
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Αλμυρού 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Άμφισσας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Άρτας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Άστρους 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Αχαρνών 3
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Βόλου 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Γρεβενών 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Δράμας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Δύμης 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Ελευσίνας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Ερμούπολης 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Ζακύνθου 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 8
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Θηβών 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Ιλίου 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Καβάλας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Καλαμάτας 3
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 3
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Καστοριάς 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Κέρκυρας 3
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Κοζάνης 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Κορίνθου 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Κρωπίας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Λαμίας 3
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Λάρισας 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Λαυρίου 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Μαραθώνος 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Μεγάρων 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Μήλου 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Μοιρών 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Νάξου 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Νίκαιας 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Πατρών 5
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Πειραιά 4
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Περιστερίου 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Πιερίας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Πύργου 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Ρόδου 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Σερρών 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Σπάρτης 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Τρικάλων 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Τρίπολης 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Χαλκίδας 1
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Χανίων 2
ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο. Καστελίου – Πεδιάδος 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 5
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης 2
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου 3
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 7
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας 2
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου 2
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά 2
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου 3
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου 3
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας 1
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής 2
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων 1
ΠΕ Γραμματέων Εφετείο Αθηνών 6
ΠΕ Γραμματέων Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 1
ΠΕ Γραμματέων Εφετείο Θεσσαλονίκης 5
ΠΕ Γραμματέων Εφετείο Κέρκυρας 1
ΠΕ Γραμματέων Εφετείο Λάρισας 1
ΠΕ Γραμματέων Εφετείο Πατρών 3
ΠΕ Γραμματέων Εφετείο Πειραιά 2
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Αγρινίου 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Αθηνών 59
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Αιγίου 2
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Αμαλιάδας 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Άμφισσας 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Βέροιας 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Γιαννιτσών 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Γρεβενών 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Γυθείου 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Έδεσσας 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Ευρυτανίας 2
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Ζακύνθου 2
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Ηρακλείου 7
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 16
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Θηβών 2
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Καβάλας 2
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Καλαμάτας 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Καστοριάς 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Κέρκυρας 5
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Κοζάνης 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Κορίνθου 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Κω 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Λαμίας 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Λάρισας 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Λασιθίου 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Λιβαδειάς 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Μεσολογγίου 4
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Ναυπλίου 2
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Ξάνθης 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Ορεστιάδας 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Πατρών 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Πειραιά 13
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Ροδόπης 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Ρόδου 6
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Σάμου 2
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Σερρών 1
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Σπάρτης 2
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Σύρου 2
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Χαλκίδας 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 3
ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Χανίων 1
ΠΕ Γραμματέων Πταισματοδικείο Αθηνών 1
ΠΕ Γραμματέων Πταισματοδικείο Πειραιά 1
ΠΕ Γραμματέων Πταισματοδικείο Σικυώνος 1
ΠΕ Γραμματέων Συμβούλιο της Επικρατείας 2

 

Πηγή:e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *