Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 772/Θ.19ο/27.09.2017 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω40Θ4691Ο3-49Β, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του 2ου Κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή δίπλωμα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
– Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών κατάλληλου υψηλού επιπέδου σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης ή ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή (με αμοιβή) σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο (2) έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
– Επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους συναφείς με αντικείμενο της θέσης

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: κος Εμμανουήλ Κουδουμάς στο τηλ. 2810 379887 και στο email: koudoumas@staff.teicrete.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *