Ολοι διαγωνισμοί που «τρέχουν» για 869 θέσεις στο Δημόσιο

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 4 ατόμων:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 περ. ιβ’ και 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνική βοήθεια ΕΣΠΑ», που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, προτίθεται να αναθέσει, μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, σε τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, τα εξής:

Α. ΘΕΣΗ

Λογιστική και οικονομική υποστήριξη του έργου µε ενδεικτικές αρμοδιότητες: · τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων και την τήρηση του Μητρώου ∆εσµεύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 60 του N. 4485/2017, · τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλµάτων πληρωµής των δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε., µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του Μητρώου αυτών, · την εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αποζηµιώσεων για το κάθε φύσεως προσωπικό που απασχολείται στον Ε.Λ.Κ.Ε., τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών, · τον έλεγχο και απόδοση όλων των κρατήσεων που προβλέπονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, · τις πληρωµές µέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (ΕΑΠ), · την καταχώρηση οικονομικών στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), · εξωτερικές εργασίες-πληρωµές

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανωτάτης Εκπαίδευσης με προσανατολισμό στην Οικονομική των Επιχειρήσεων ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, · Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, · Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών στην οικονομική και λογιστική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων /ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, · Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Rescom), · Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Β . ΘΕΣΗ

Λογιστική και οικονομική υποστήριξη του έργου µε ενδεικτικές αρμοδιότητες: · την παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών από όλες τις πηγές χρηµατοδότησης, · την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., · την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και τη σύνταξη των προβλεπόµενων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, του απολογισµού και των δηµοσιονοµικών αναφορών, · την παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών-υπολογισµός κρατήσεων Ε.Π., · την υποβολή στατιστικών δελτίων ΕΛΣΤΑΤ, · την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., · την εφαρµογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλίδων ασφαλείας σχετικά µε τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προµήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΤΕΙ/Τμήματος Λογιστικής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, · Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην χρηματοοικονομική λογιστική και διοίκηση ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, · Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών στην οικονομική και λογιστική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων /ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, · Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Rescom), · Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β΄ κατηγορίας Λογιστή – Φοροτεχνικού, · Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Γ . ΘΕΣΗ

Τεχνική – διοικητική υποστήριξη του έργου µε ενδεικτικές αρμοδιότητες: · την προετοιμασία διακηρύξεων σε συνεργασία με Επιστημονικά Υπευθύνους έργων, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, · την παρακολούθηση υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, · την ανάδειξη των επιτροπών διεξαγωγής των διαγωνισμών και των επιτροπών παραλαβής, · την ανάρτηση προκηρύξεων διαγωνισμών στη Διαύγεια, · την καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), · την διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τους διαγωνισμούς διαδικασιών, · την κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων τους, · τη συγκέντρωση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., · τη σύνταξη διοικητικών εγγράφων και διοικητικών πράξεων καθώς και την κοινοποίηση εγγράφων, · την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας, · την παραλαβή και αρχειοθέτηση διοικητικών στοιχείων σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο έργων, · την τήρηση Μητρώου των φυσικών προσώπων που αµείβονται, µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., · την τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., · τη χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου, σύµφωνα µε το τηρούµενο αρχείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, · Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών στη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων /ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, · Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Rescom), · Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2), · Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Δ . ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Τεχνική – διοικητική υποστήριξη του έργου µε ενδεικτικές αρµοδιότητες: · την παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης έργων του Ε.Λ.Κ.Ε., · την παροχή συμβουλών για τη σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων και δελτίων παρακολούθησης προόδου, · την υποστήριξη ελέγχων, · την οργάνωση και παρακολούθηση της δημοσιότητας των έργων που χρηματοδοτεί ή διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανονισμούς που θέτει ο εκάστοτε φορέας χρηματοδότησης, · την συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και δημόσιους φορείς, καθώς και με τους φορείς χρηματοδότησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, · τον έλεγχο και παραλαβή των εντολών πληρωμής υλικών, υπηρεσιών, μετακινήσεων και αμοιβών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, · την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προϋπολογισμού των Έργων, · την συλλογή και καταχώρηση των μηνιαίων φύλλων εργασίας, · την συλλογή και καταχώρηση συμβάσεων, · τον εντοπισμό των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την πορεία υλοποίησης των έργων και την εισήγηση τρόπων επίλυσης στα αρμόδια Όργανα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΤΕΙ/Τμήματος Λογιστικής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, · Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφορικά Συστήματα ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, · Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία έξι (6) ετών στην διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων /ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, · Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, · Γνώση Αγγλικής γλώσσας (Πολύ καλή Γ1/C1).

 

Αρ. Προκήρυξης:  ΕΕ 1970 (ΑΔΑ: 78ΣΥ46ΜΨ55-ΣΣΛ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛ ΚΕ/ΑΤΕΙΘ (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας), σε κλειστό φάκελο και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ/Θ. Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ένδειξη που ακολουθεί: «Υποβολή Πρότασης για την υπ’ αριθμ. ΕΕ 1970/06-03-2018 Πρόσκληση». Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. www.ee.teithe.gr. και στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙ-Θ στο τηλέφωνο 2310013680.

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών www.ee.teithe.gr, καθώς και από το σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως τις 20/03/2018 και ώρα 11.00- 13.30

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/78ΣΥ46ΜΨ55-ΣΣΛ

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/- ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Σταύρο Τουμπή, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: Υλοποίηση πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε ασύρματα αδόμητα δίκτυα, σύμφωνα με την από 28/02/2018 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: 92ΕΝ469Β4Μ-ΟΗ2).

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έρ- γου.

Προϋπολογισμός: Έως δέκα χιλιάδες (10.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, περιλαμβανομένων τυχόν άλλων φόρων και κρατήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με βαθμό τουλάχιστον 8.0/10. · Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2). · Πολύ καλή γνώση δικτύων υπολογιστών. · Πολύ καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java · Πολύ καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C++ · Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού εφαρμογών

Αρ. Προκήρυξης: 920000/303-18 (ΑΔΑ: ΩΗΘΛ469Β4Μ-ΦΦ4)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1 ος όροφος). Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης εν- διαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό ΕΡ-2795-01». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αρμόδια επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου (τηλ. 210-82.03.839).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΘΛ469Β4Μ-ΦΦ4

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει μία(1) κενή θέση καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επείγουσα Ιατρική».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αρ. Προκήρυξης:  13335/17/ΓΠ (ΑΔΑ: 7ΧΡΙ469Β7Ξ-8ΗΕ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΧΡΙ469Β7Ξ-8ΗΕ

 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του π.δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2901.2/43380/2017/ 15- 6-2017 έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1ο :

 • Έναν (01) Ιατρό για το ειδικό τμήμα ιατρικής μέριμνας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι, πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους τελευταίους απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της.

β) Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

δ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (γ), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

ε) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.

στ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ζ) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

Τα ειδικά προσόντα των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που απαιτούνται, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:

α. Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ.

β. Τριετής (03) επαγγελματική προϋπηρεσία ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα βεβαιούμενη κατάλληλα για το μάθημα που πρόκειται να διδάξει καθώς και

γ. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα στο Κέντρο μαθήματα κάθε ειδικότητας κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά.

Για την ειδικότητα ιατρού απαιτούνται επίσης:

 1. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
 2. Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος είναι μέλος Ιατρικού Συλλόγου.

Αρ. Προκήρυξης:  2901.2/136/2018 (ΑΔΑ: 69ΔΡ4653ΠΩ-Ο4Ι)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS» στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων (Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33 Αγ. I. Ρέντης), την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι και την Παρασκευή 16-3-2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-4818753 και 210-4828507 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kesenpl@hcg.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΔΡ4653ΠΩ-Ο4Ι

 

 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την αρ. 663/06-03-2018 ΑΔΑ: 611ΛΟΞ3Μ-1ΜΒ Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών».

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου της σύμβασης, του εξωτερικού συνεργάτη ορίζεται ως εξής: – Διασταυρώσεις ποικιλιών χειμερινών σιτηρών. – Καθαρισμός αγρών παραγωγής σπόρου καλλιτερευτή, προβασικού και βασικού σπόρου σιτηρών από αποκλίνοντα φυτά. – Λήψη παρατηρήσεων σε γενεαλογικούς αγρούς και πειραματικούς αγρούς αξιολόγησης ποικιλιών σιτηρών. – Συγκομιδή γενετικού υλικού και σπόρων σποροπαραγωγής. – Καθαρισμός σε σποροκαθαριστηρία, τυποποίηση και πιστοποίηση προβασικών και βασικών σπόρων σιτηρών και σπόρου καλλιτερευτή, εσοδείας 2018. – Εισαγωγή σε Η/Υ και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. – Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και συμμετοχή σε συγγραφή εκθέσεων προόδου και δημοσιεύσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Προετοιμασία και σπορά των γενεαλογικών αγρών και αγρών σποροπαραγωγής σιτηρών της καλλιεργητικής περιόδου 2018-2019.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχιούχος Γεωτεχνικών επιστημών – (ΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΟΣ με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, και ειδίκευση στη Γενετική Βελτίωση Φυτών. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία ενός (1) έτους σε ερευνητικά προγράμματα βελτίωσης φυτών μεγάλης καλλιέργειας με έμφαση στα σιτηρά και εργασιακή εμπειρία ενός (1) έτους στη σποροπαραγωγή φυτών μεγάλης καλλιέργειας με έμφαση στα σιτηρά. Επίσης ο ανάδοχος απαιτείται να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Αρ. Προκήρυξης:  664 (ΑΔΑ: 6Ν5ΖΟΞ3Μ-Γ9Σ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση-πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 664/06-03-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι και την 15η Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 108 στον κ. Ευάγγελο Κορπέτη και εσωτ.: 0 107 στο Δρ. Απόστολο Καλύβα, Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν5ΖΟΞ3Μ-Γ9Σ

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (στο εξής ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καρύδη, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 28/02/2018 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΑ1469Β4Μ-ΨΝ2).

Αντικείμενο του έργου που θα εκτελεσθεί θα είναι η προετοιμασία της δραστηριότητας φωτογραφίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμού και Άθλησης της Φοιτητικής Λέσχης, που αποτελείται από φοιτητές/φοιτήτριες του ΟΠΑ, συνολικής διάρκειας 64 ωρών. Εκτιμώμενη διάρκεια έργου: Έως τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των εξακοσίων σαράντα ευρώ (640,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής στη Φωτογραφία.
 • Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών στην προετοιμασία ομάδων φωτογραφίας, τμήματα ενηλίκων, σε Δημόσιο Φορέα που θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας

Αρ. Προκήρυξης:  920000/309-18 (ΑΔΑ: ΩΝΟΟ469Β4Μ-Κ5Μ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προετοιμασία της δραστηριότητας φωτογραφίας για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα. Κολοβού Αλίκη, τηλ. 210-8203702.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, ώρα 16:00

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΟΟ469Β4Μ-Κ5Μ

 

Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (στο εξής ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καρύδη, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 28/02/2018 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΖ5469Β4Μ-ΕΦ3).

Αντικείμενο του έργου που θα εκτελεσθεί θα είναι η προετοιμασία της δραστηριότητας των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμού και Άθλησης της Φοιτητικής Λέσχης που αποτελείται από φοιτητές/φοιτήτριες του ΟΠΑ συνολικής διάρκειας 112 ωρών.

Εκτιμώμενη διάρκεια έργου: Έως τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με δίπλωμα ειδικότητας ελληνικών παραδοσιακών χορών.
 • Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών ως χοροδιδάσκαλος σε ομάδες ελληνικών παραδοσιακών χορών, τμημάτων ενηλίκων, σε Δημόσιο Φορέα που θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Αρ. Προκήρυξης:  920000/310-18 (ΑΔΑ: ΩΒΜ8469Β4Μ-ΓΦΠ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προετοιμασία της δραστηριότητας των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα. Κολοβού Αλίκη, τηλ. 210- 8203702.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, ώρα 16:00

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΒΜ8469Β4Μ-ΓΦΠ

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (στο εξής ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καρύδη, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 28/02/2018 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: Ω9Ε1469Β4Μ-ΘΓΑ).

Αντικείμενο του έργου που θα εκτελεσθεί θα είναι η προετοιμασία της μουσικής δραστηριότητας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμού και Άθλησης της Φοιτητικής Λέσχης, που αποτελείται από φοιτητές/φοιτήτριες του ΟΠΑ, συνολικής διάρκειας 96 ωρών. Εκτιμώμενη διάρκεια έργου: Έως τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής, τμήματος Μουσικών Σπουδών με παιδαγωγική επάρκεια.
 • Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών στην προετοιμασία μουσικής δραστηριότητας, τμημάτων πιάνου – χορωδίας ενηλίκων, σε Δημόσιο Φορέα που θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Αρ. Προκήρυξης:  920000/308-18 (ΑΔΑ: 7ΧΔΠ469Β4Μ-Ζ0Δ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προετοιμασία της μουσικής δραστηριότητας για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα. Κολοβού Αλίκη, τηλ. 210-8203702.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  μέχρι την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, ώρα 16:00

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΧΔΠ469Β4Μ-Ζ0Δ

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ με αριθ. 168/21.02.2018, 183/23.02.2018 τ. Γ΄, προκηρύσσονται ΕΠΤΑ (7) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Δ/νση: Λ.Ευστ. & Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα. Παπαστρατάκου, τηλ. 27310-89662 )

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητικός Τουρισμός (Οργάνωση- Διαχείριση)».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4981

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ υπηρεσιών».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4984

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Κολοκοτρώνη& Δαμασκηνού, 20100, Κόρινθος, Πληροφορίες: κα.Δούκα, τηλ. 27410-74991)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4990

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Λ.Ευστ.& Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα. Νικολακάκου, τηλ. 27310-89720)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στη Νοσηλευτική- Βασική Νοσηλευτική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4985

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών-Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4986

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Δ/νση: Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη, Πληροφορίες: κ. Ταλαγάνης, τηλ. 2710- 372163)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές Τηλεπικοινωνίες». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4979

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα κινητών και ασύρματων επικοινωνιών (Διαχείριση κινητικότητας και συνεδρίας)». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4980

Αρ. Προκήρυξης:  1555 (ΑΔΑ: 6Ε2Ν469Β7Δ-Φ65)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://serviceapella.grnet.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, καθώς και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  14.05.2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε2Ν469Β7Δ-Φ65

Δήμος Πάρου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Πάρου απευθύνει δηµόσια πρόσκληση για την απόσπαση έξι (6) υπαλλήλων κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας όλων των κατηγοριών στη ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Πάρου, προκειµένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες της τουριστικής περιόδου 2018. Συγκεκριµένα: απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων για έξι (6) µήνες από Μάιο έως Οκτώβριο και τριών (3) υπαλλήλων για τρεις (3) µήνες από Ιούλιο έως Σεπτέµβριο. Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τη διετή δοκιµαστική υπηρεσία, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την απόσπασή τους στο ∆ήµο Πάρου.

Αρ. Προκήρυξης:  2917 (ΑΔΑ: 7ΝΘΟΩΞΓ-ΦΗΖ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ∆ήµο Πάρου, Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, ταχ. διεύθυνση ∆ήµος Πάρου, Παροικία Πάρος Τ.Κ. 84400

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  στις 30-3-2018 ηµέρα Παρασκευή

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΘΟΩΞΓ-ΦΗΖ

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕDA), σύμφωνα με το Α.Π. 1065/15-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε),  ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με στοιχεία:

ΘΕΣΗ: IT Security Administrator (Corporate Services Directorate)

TYΠΟΣ ΘΕΣΗΣ: Contractual Agent

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eda.europa.eu/jobs 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Μ4Α465ΧΘΨ-2Μ4/document

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων: Πρόσληψη Προσωπικού

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕRA), σύμφωνα με το Α.Π. 990/13-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε),  ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων (μέλη ομάδας έργου) στον τομέα της ασφάλειας της διαλειτουργικότητας και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ΕRTMS) με στοιχεία:

Call for applications for posts of Administrators (Project Officers)in the field of Safety, Interoperability and ERTMS (AD6)

ERA/AD/2018/001 – OPE

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@era.europa.eu

Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.era.europa.eu 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΟΧΞ465ΧΘΨ-ΦΒ3/document

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΦΚ 31 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή κ. Βασίλειου Καρδάση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου, με επιθυμητό χρόνο έναρξης εκτέλεσης εργασίας το Μάΐο του 2018, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού του Ε.Α.Π., Πάτρα Αχαΐας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένη με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά με τη σειρά, όπως αναφέρονται σ’ αυτήν, σε εσώκλειστο φάκελο και να τα αποστείλουν,

– είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στην έδρα του Ε.Α.Π., έως και τη λήξη της προθεσμίας (ώρες: 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

– είτε μέσω ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή (βάσει της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ) ή courier στην έδρα του ΕΑΠ, έως και τη λήξη της προθεσμίας (ώρες: 09.00π.μ.-13.00μ.μ.),

με τα εξής στοιχεία παραλήπτη:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπόψη: Κατερίνας Σκόνδρα

ΚΤΙΡΙΟ Γ – ΓΡΑΦEIΟ Γ1 ΑΠΧ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18Τ.Κ. 263 35, ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Υποβολή αίτησης-δήλωσης για σύμβαση ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 (ΤΠ)

Θέση: …………

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 367673, (αρμόδια κ. Κατερίνα Σκόνδρα), (εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09.00π.μ.-11.00π.μ.), (ΕΛΚΕ, Γραφείο Προκηρύξεων-Προμηθειών-Συμβάσεων), e-mail: anathesi@eap.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/647Ζ46ΨΖΣΘ-AΨ7/document

 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας: Πρόσληψη  2 ατόμων

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμηση Ενέργειας, που εδρεύει στο Πικέρμι της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ, ανακοινώνει την πρόσληψη με συμβάσεις μίσθωσης έργου, έως ετήσιας κατ ́αρχήν διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων-Έργων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Εξειδικευμένου Έκτακτου Επιστημονικού Προσωπικού, ως εξής:

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Φυσικός με ποσοστό συμμετοχής στο έργο 70% , με Κωδικό : PELAGOS 3/18.1

Έργο: Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands – PELAGOS (Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Επταετής (7) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα αιολικής ενέργειας και πιο συγκεκριμένα ανάλυσης ανεμολογικών μετρήσεων, εκτίμησης και αξιολόγησης αιολικού δυναμικού και λειτουργίας αιολικών πάρκων
 • Γνώση κι εμπειρία στο συνολικότερο περιβάλλον ανάπτυξης έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα δηλαδή τόσο του θεσμικού πλαισίου όσο και των εμπλεκομένων παραγόντων με βάση την προσέγγιση 4-πλους έλικας της αγοράς που αποτελεί και την βασική φιλοσοφία υλοποίησης του έργου PELAGOS (δημόσιος τομέας, επιχειρηματικότητα, τεχν

ολογική έρευνα και κοινωνία)

 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, internet).

Πλην της κύριας συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, ο επιλεγείς συνεργάτης, θα συμμετάσχει και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων:

 • Greece Albania Trans-sectoral Energy

– G.A.T.E. (Interreg V-A Ελλάδα -Αλβανία 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 20%

 • Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση

Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια – STRATENERGY (Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014- 2020), με ποσοστό συμμετοχής 10%

1ΠΕ Περιβαλλοντολόγος με ποσοστό συμμετοχής στο έργο 55,55% , με Κωδικό : PEGASUS 3/18.1

Έργο : PEGASUS – Promoting Effective Generation And Sustainable UseS of electricity

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Οκταετής (8) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τις επιπτώσεις της παραγωγής-μεταφοράς- χρήσης της ενέργειας στο Περιβάλλον, καθώς και την υποστήριξη της Ενεργειακής Πολιτικής στα θέματα αυτά.
 • Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, προγράμματα επεξεργασίας κειμένων και εικόνων).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας.

Πλην της κύριας συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, ο επιλεγείς συνεργάτης, θα συμμετάσχει και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων:

 • Έργο “BIM-based EU-wide Standardized Qualification Framework for achieving Energy Efficiency Training – BIMEET” (753994 – H2020-EE-2016-2017/H2020-EE-2016-CSA) με ποσοστό συμμετοχής 22,22%
 • Έργο «Water Efficiency and Water-Energy Nexus in Building Construction and Retrofit – WATTer Skills» (2017-1-PT01-KA202-036002) με ποσοστό συμμετοχής 11,11%
 • Έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση , ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ με Κωδικό ΟΠΣ 5002431 με ποσοστό συμμετοχής 11,12%

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, σε πλήρη φάκελο και να τα καταθέσουν,

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, 19οχλμ Λεωφόρος Μαραθώνος, Τ.Κ. 190 09, Πικέρμι Ανατολικής Αττικής, με την ένδειξη:

Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προλάβει να τα αποστείλουν εγκαίρως, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

bechraki@cres.gr  (έως την 19-03-1018 (ώρα 14.00μ.μ.)).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6603300.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-03-2018 έως και 19-03-2018, (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΛΑΞ469ΗΚΜ-2Δ0/document

 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: Πρόσληψη  478 ατόμων

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εδρεύει στον Άλιμο της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 9μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-12-2018 (4ωρη απασχόληση), συνολικά τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (478) ατόμων, ως εξής:

478ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) καθώς και όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μέσα σε φάκελο, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και τον αριθμό, πρωτοκόλλου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Διεύθυνση Διοικητικού, Εθνικής Αντίστασης 8, Τ.Κ. 174 56, Άλιμος Αττικής, με την ένδειξη:

«Αίτηση για την ανακοίνωση της υπ’ αρ.πρωτ. ΣΟΧ1/2018».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με Ανακοίνωση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ δεν είναι δυνατή.

 Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9989743, 210 9989412, 210  9989758 & 210 9989348

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  09-03-2018 έως και 19-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64314691Ω2-ΗΛΔ/document

Ν.Π.Ι.Δ.«Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ‘’ΡΟΔΑ’’»: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ‘’ΡΟΔΑ’’», που εδρεύει στη Ρόδο της ΠΕ Ρόδου Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους της Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εξήντα είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ’ (D) Kατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], ‘’ΡΟΔΑ’’, Ρόδος

13ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ’ (D) Kατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], ‘’ΡΟΔΑ’’, Ρόδος

1ΔΕ Οδηγών Τουριστικού Τρένου [Δ’ + Ε’ (DΕ) Kατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], ‘’ΡΟΔΑ’’, Ρόδος

2ΔΕ Εκδοτών Εισιτηρίων, ‘’ΡΟΔΑ’’, Ρόδος

2ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, ‘’ΡΟΔΑ’’, Ρόδος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ‘’ΡΟΔΑ’’», Τμήμα Προσωπικού, Αγίου Ιωάννη 54, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος, (υπόψιν κ.κ. Μπλούτη Αστερίας ή Καραμανώλη Φώτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22410 22259 και 22410 36370

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-03-2018  έως και 19-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Θ4ΟΟΚΙ9-9ΛΠ/document

 

Δήμος Αλμυρού: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση

του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, ανακοινώνει την πρόσληψη για απασχόληση για το μήνα Μάρτιο έως και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

10ΥΕ Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού, Αλμυρός Βόλου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αλμυρού, Γραφείο Προσωπικού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Τ.Κ. 371 00, Αλμυρός Βόλου Μαγνησίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24223 50217 & 24223 50259

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-03-2018  έως και 13-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΖΩΩΨ7-ΩΨ0/document

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης: Πρόσληψη 40 ατόμων

Ο Δήμος Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα (40) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

40ΥΕ Εργάτες, Δ. Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ηρακλείου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2813 409424

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-03-2018

(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Δήμος Σπάρτης: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Σπάρτης, που εδρεύει στη Σπάρτη της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων) του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη για απασχόληση έως 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Μάρτιο 2018, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

20ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Δ. Σπάρτης Λακωνίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ευαγγελιστρίας 85-87, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Λακωνίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 27310 22226 (εσωτ. 116).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-03-2018  έως και 14-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/780ΜΩ1Ν-Σ8Λ/document

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου: Πρόσληψη 50 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πενήντα (50) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Χημικών με κωδικό (100), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

1ΠΕ Χημικών με κωδικό (101), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

1ΠΕ Βιολόγων με κωδικό (102), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

2ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με κωδικό (103), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

1ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με κωδικό (104), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

1ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με κωδικό (105), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

2ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με κωδικό (106), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

4ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με κωδικό (107), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

1ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων με κωδικό (108), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

2ΤΕ Λογιστικής με κωδικό (109), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

1ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής με κωδικό (110), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

3ΔΕ Ηλεκτρολόγων με κωδικό (111), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

2ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών με κωδικό (112), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

1ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών με κωδικό (113), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

6ΔΕ Υδραυλικών με κωδικό (114), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

6ΔΕ Διοικητικών με κωδικό (115), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

1ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων με κωδικό (116), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

1ΔΕ Ελαιοχρωματιστών με κωδικό (117), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας

13ΥΕ Εργατών με κωδικό (118), ΔΕΥΑΜΒ, Βόλος Μαγνησίας.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), Διοικητικό Τμήμα, Κωνσταντά 141, Τ.Κ. 382 21, Βόλος Μαγνησίας, (υπόψη κ. Μακρή Ευθαλίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 75126 & 24210 75129

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-03-2018  έως και 19-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΖΝΠΟΕΠΘ-ΛΕΥ/document

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του έργου: «DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION -(DISRUPT)» (κωδικός θέσης 2554-PR2), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου, διάρκειας έως 17 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, ενός (1) ατόμου-Συνεργάτη για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:

«Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Μηχανισμών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Παραγωγή».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

– Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.

– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, της Διοίκησης Συστημάτων ή των Αλγορίθμων, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.

-Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής ή των Μαθηματικών.

– Τεκμηριωμένη εμπειρία, σε προγράμματα R&D με αντικείμενο τους αλγόριθμους, τη βελτιστοποίηση ή τις υπολογιστικές μεθόδους.

– Προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) χρόνια σε θέση Αναλυτή ή Προγραμματιστή Αλγορίθμων.

-Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

(ΕΛΚΕ-ΟΠΑ), Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα,

με την ένδειξη: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES ANDMANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION – (DISRUPT)» με κωδικό Θέσης 2554-PR2».

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210-8203839 (κ. Ρούλα Παρσαλίδου)

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 21-03-2018 (ώρα 16.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΗ3469Β4Μ-Θ65/document

 

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Next GenerAtion MateriAls and Solid State DevicEs for Ultra High Temperature Energy Storage and Conversion» – «AMADEUS», με αριθμό συμβολαίου «737054», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος «Horizon 2020» , ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου 9μηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης  με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, ενός (1) ατόμου ως Έκτακτο Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Μηχανολόγος – Μηχανικός με Κωδικό Θέσης 593Ε , ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ/Μαρούσι Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Μοντελοποίηση ρευστοδυναμικών φαινομένων υλικού αλλαγής φάσης μέσω ANSYS.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ

2) Διδακτορικό Δίπλωμα στον κλάδο Ενέργειας

3) Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

4) Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στη μοντελοποίηση ροϊκών φαινομένων με τεχνικές υπολογιστικής ρευστοδυναμικής

5) Γνώση λογισμικών υπολογιστικής ρευστοδυναμικής προσομοίωσης αντιδραστήρων και ενεργειακών συστημάτων (π.χ. ANSYS Fluent)

6) Εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά έργα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, στον τομέα της ενέργειας

7) Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με την ανάπτυξη και χρήση μοντέλων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής σε ενεργειακές εφαρμογές

8) Aνακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια σχετικές με την ανάπτυξη και χρήση μοντέλων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής σε ενεργειακές εφαρμογές.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι (και πολίτες Ε.Ε. ή και εκτός Ε.Ε.) θα πρέπει να υποβάλουν την Πρόταση-Δήλωση (επισυνάπτεται) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε  ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο είτε με ταχυμεταφορέα (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ε.ΚΕ.Τ.Α./Ι.Δ.Ε.Π.), Αιγιαλείας 52, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4616/07-03-2018

Για το έργο «Next GenerAtion MateriAls and Solid State DevicEs for Ultra High Temperature Energy Storage and Conversion» – «AMADEUS»

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 211 1069533 ή στο e-mail: diafa@certh.gr

(κ. Αγγελική Διάφα).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 23-03-2018 (ώρα 13.30μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΑΟΓ469ΗΡ8-ΥΛΗ/document

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του έργου: «DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION -(DISRUPT)» (κωδικός θέσης 2554-PR3), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου, διάρκειας έως 17 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, ενός (1) ατόμου-Συνεργάτη για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:

 «Ανάλυση Συστημάτων για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Παραγωγή»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.

-Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή της Παραγωγής με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.

-Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, της Παραγωγής ή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

-Τεκμηριωμένη εμπειρία, σε προγράμματα R&D με αντικείμενο την Εφοδιαστική Αλυσίδα ή την Παραγωγή.

-Προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) χρόνια σε θέση Αναλυτή σε σχετικά έργα.

– Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

(ΕΛΚΕ-ΟΠΑ), Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα,

με την ένδειξη: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES ANDMANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION – (DISRUPT)» με κωδικό Θέσης 2554-PR3».

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210-8203839 (κ. Ρούλα Παρσαλίδου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 21-03-2018 (ώρα 16.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ6ΔΙ469Β4Μ-Ε8Ο/document

 

Δήμος Πύλου-Νέστορος: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, που εδρεύει στην Πύλο της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πύλου Νέστορος, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Χημικών, ΚΔΑΠ Δ. Πύλου Νέστορος

1ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΚΔΑΠ Δ. Πύλου Νέστορος

1ΤΕ Πληροφορικής, ΚΔΑΠ Δ. Πύλου Νέστορος

1ΠΕ Καλών Τεχνών, ΚΔΑΠ Δ. Πύλου Νέστορος.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πύλου-Νέστορος, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Πύλου-Νέστορος (Πλατεία Νέστορος), Πύλος Μεσσηνίας.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.
 • Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του Φορέα.

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 27233 60210, φαξ 27230 23522,

(αρμόδιος κ. Δημήτριος Αρβανίτης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-03-2018  έως και 17-03-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες: 08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΠΞΩ1Β-ΟΘΓ/document

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: Πρόσληψη 29 ατόμων

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που εδρεύει στον Άλιμο της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης 29 ανδρών της 6ης ΜΟΝΑΔΑΣ Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος ΠΕ.ΠΥ. Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με τίτλο: «Διαχείριση ψυχολογικής κατάστασης του διασώστη πριν το συμβάν, κατά τη διάρκεια και μετά απ’ αυτό», ανακοινώνει την πρόσληψη στο ΚΕΚ Λαμίας, με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κατάρτιση και επιμόρφωση συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων, διάρκειας πενήντα (50) ωρών.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής

Κατεύθυνσης, ειδικοτήτων συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική

εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής (έντυπη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στην ταχ. διεύθυνση:

ΚΕΚ Λαμίας, Στυλίδας 93, Τ.Κ. 351 00, Μεγάλη Βρύση, Λαμία Φθιώτιδας.

Η αίτηση συμμετοχής χορηγείται από τη Γραμματεία του ΚΕΚ Λαμίας και το site του ΟΑΕΔ. Στην αίτηση και στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22310 51074

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-03-2018  έως και 15-03-2018, (08.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΑΧ74691Ω2-Δ0Λ/document

Δήμος Παρανεστίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Παρανεστίου, που εδρεύει στο Παρανέστι της Π.Ε. Δράμας, της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Παρανέστι Δράμας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ. 660 35, Παρανέστι Δράμας, (υπόψη κ. Καλαϊτζόγλου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 25213 52308.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-03-2018  έως και 21-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΩΖΨΩΞΗ-ΔΩΔ/document

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου», που εδρεύει στην Ηλιούπολη της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικής-Μουσικών Οργάνων» και β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο, διάρκειας έως ένα (1) έτος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκρεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Δάσκαλος Φωτογραφίας, Media Lab Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Ηλιοιύπολη

1Διδάσκων Μουσικής για κιθάρα & λαϊκή κιθάρα (συνοδείας), Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π., Ηλιούπολη

1Διδάσκων Μουσικής για ηλεκτρικό μπάσο, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π., Ηλιούπολη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου», Γραφείο Προσωπικού, Μεσσηνίας & Δαμασκηνού, Τ.Κ. 163 42, Ηλιούπολη Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9944001 και 210 9922899, (αρμόδια υπάλληλος: Ελένη Ψυρροπούλου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-03-2018  έως και 18-03-2018,

(Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ξ5ΦΟΛ02-ΞΡΣ/document

 

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε.), που εδρεύει στη Σίνδο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (2017-2018)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χρήστου Ευάγγελο Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ.Ο.Χ., 6μηνης διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ, συνολικά τριών (3) ατόμων – Εξωτερικών Συνεργατών, ως εξής:

1 ΠΕ Πληροφορικής ως Εξωτερικός Συνεργάτης

Αντικείμενο α π α σ χ ό λ η σ η ς

Τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ με ενδεικτικές αρμοδιότητες:

– Υποστήριξη και ενημέρωση βάσης δεδομένων του έργου

– Τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία του έργου

– Τεχνική υποστήριξη των φοιτητών και καθηγητών του ΠΜΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος Πληροφορικής

– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική

– Προγενέστερη εμπειρία ενός (1) έτους στην διαχείριση προγραμμάτων πληροφορικής,

– Γνώση Αγγλικής γλώσσας

1 ΠΕ ως Εξωτερικός Συνεργάτης

Αντικείμενο α π α σ χ ό λ η σ η ς

Γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ με ενδεικτικές αρμοδιότητες:

– Τήρηση πρωτοκόλλου

– Παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους φοιτητές του ΠΜΣ

– Έκδοση πιστοποιητικών σπουδών

– Τήρηση φακέλων φοιτητών του ΠΜΣ

– Συνεργασία με τον διευθυντή και τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ για τη ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών του ΠΜΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής

– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής

– Προγενέστερη εμπειρία ενός (1) έτους σε γραμματειακή υποστήριξη – Υπάλληλος γραφείου

– Γνώση Αγγλικής γλώσσας

1 ΠΕ ως Εξωτερικός Συνεργάτης

Αντικείμενο α π α σ χ ό λ η σ η ς

-Γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ με ενδεικτικές αρμοδιότητες:

– Τήρηση πρωτοκόλλου

– Παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους φοιτητές του ΠΜΣ

– Έκδοση πιστοποιητικών σπουδών

– Τήρηση φακέλων φοιτητών του ΠΜΣ

– Συνεργασία με τον διευθυντή και τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ για τη ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών του ΠΜΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής

– Προγενέστερη εμπειρία ενός (1) έτους σε γραμματειακή υποστήριξη – Υπάλληλος γραφείου

– Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν την Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) με όλα τα απαραίτητα κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος, δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Α.Τ.Ε.Ι.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε.), Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, Σίνδος, Τ.Κ. 574 00, Θεσσαλονίκη, με το ονοματεπώνυμο και την ένδειξη: «Υποβολή Πρότασης για την υπ. αριθ. Πρωτ. Ε.Ε. 2088/08-03-2018 Πρόσκληση».

Οι αιτούντες θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ/Θ.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 013680

Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  έως και 23-03-2018,

(11.00π.μ.-13.30μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/62ΣΔ46ΜΨ55-2ΔΞ/document

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών: Πρόσληψη 7 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, που εδρεύει στις Σέρρες της Π.Ε. Σερρών, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρος

Αμφίπολης, Χριστιανική Αμφίπολη Δ. Αμφίπολης Ν. Σερρών

1ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρος

Αμφίπολης, Χριστιανική Αμφίπολη Δ. Αμφίπολης Ν. Σερρών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, Εθνικής Αντίστασης 48, Τ.Κ. 621 22, Σέρρες,

(υπόψη κ. Μαρίας Τζαννή).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23210 21084

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 09-03-2018 έως και 19-03-2018, (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΕΒΧ4653Π4-Υ1Α/document

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου της Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Κοντακιώτη, Αν. Καθηγητή Πνευμονολογίας ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., 6μηνης διάρκειας

με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, 31-12-2018, ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ενός (1) ατόμου, ως εξής:

1ΠΕ

Αντικείμενο έργου:

Διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων, καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΑΕΙ

-Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

-Επαγγελματική* εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διοικητική υποστήριξη στο πλαίσιο ερευνητικών μελετών

* Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας:

Α. Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που να καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Β. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα

Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία ισχύουν, εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις Προτάσεις-Δηλώσεις τους (επισυνάπτονται) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε  ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Πέτρινο Κτίριο, Γραμματεία Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Τ.Κ. 570 10, Θεσσσαλονίκη, (υπόψιν Αν. Καθηγητή Θ. Κοντακιώτη).

Οι αιτούντες θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της Κλινικής.

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 992432

(10.00π.μ.-13.00μ.μ) και για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης στα τηλ.: 2310 994009, 2310 994082 και 2310 994026.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 23-03-2018, (13.30μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Κ0Π46Ψ8ΧΒ-4ΤΚ/document

 

Δήμος Τυρνάβου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την υπ’ αριθμόν 23/2018 απόφασή του, ανακοινώνει την πρόσληψη για την αρδευτική περίοδο από 01-04-2018 έως και 30-09-2018, συνολικά τριών (3) ατόμων ως Υδρονομείς και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Υδρονομέας, Δελέρια Λάρισας

1Υδρονομέας, Αργυροπούλι Τυρνάβου Λάρισας

1Υδρονομέας, Ροδιά Τυρνάβου Λάρισας.

Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

α) Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β) Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

(Υδρονομεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν

αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης)

γ) Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομε:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητοςτου διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως

μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι

υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση αυτής κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών

κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.

β. Η επιμέλεια αυτής καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και

η επιτήρηση αυτής ροής αυτών αυτής αρδευτικούς αύλακας, μέχρι αυτής, εις έκαστο

αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς αυτής.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια

αυτής καλής συντήρησής αυτής.

δ. Ο έλεγχος αυτής εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή

επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών

υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και

υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού

αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή αυτής.

ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση

κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες

ως και οι αγροφύλακες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Τυρνάβου, Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Σταύρου Καράσσου 1, Τ.Κ. 401 00, Τύρναβος Λάρισας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24923 50127 (κ. Μ. Γρηγοριάδου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Υ2ΣΩΗΚ-Α9Υ/document

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 212/Γ’/2-3-2018, (αρ. προκ. 5742) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Καθηγητή, ως εξής:

1Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων».

ΑΡΡ 5040

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα για την προκήρυξη, δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

Πληροφορίες  στο τηλ.: 210 8203375, e-mail: ode@aueb.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-05-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΗΘ469Β4Μ-ΙΛΠ/document

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 212/Γ’/2-3-2018, (αρ. προκ. 5744) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Καθηγητή, ως εξής:

1Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

ΑΡΡ 5041

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα για την προκήρυξη, δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

Πληροφορίες  στο τηλ.: 210 8203375, e-mail: ode@aueb.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-05-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΨΑΥ469Β4Μ-Σ99/document

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Βριλησσίων»: Πρόσληψη 19 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Βριλησσίων» (Ο.Κ.Π.Α.), που εδρεύει στα Βριλήσσια της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018, του Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση της δομής του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού, Βριλήσσια Αττικής

5ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, για τη στελέχωση της δομής του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού & του Δ’ Παιδικού Σταθμού, Βριλήσσια Αττικής

3ΔΕ Μαγείρων, για τη στελέχωση της δομής του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού & του Δ’ Παιδικού Σταθμού, Βριλήσσια Αττικής

3ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, για τη στελέχωση της δομής του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού & του Δ’ Παιδικού Σταθμού, Βριλήσσια Αττικής

4ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, για τη στελέχωση της δομής του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού & του Δ’ Παιδικού Σταθμού, Βριλήσσια Αττικής.

Οι επιλεγέντες όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Βριλησσίων», Λεωφόρος Πεντέλης 62, Τ.Κ. 152 35, Βριλήσσια Αττικής, (υπόψιν κ. Μπλέτσα Αικατερίνης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8105052

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-03-2018  έως και 20-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥ95ΟΛΔ0-ΑΜΩ/document

 

Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου που εδρεύει στη Ζαγορά Πηλίου της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Ζαγορά Πηλίου Μαγνησίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, Τμήμα Προσωπικού,Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Πηλίου Μαγνησίας, (υπόψη κ. Γάκη Σπυριδούλας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24263 50124

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΛΑΨΩΡΚ-ΑΙΝ/document

 

Δήμος Τυρνάβου: Πρόσληψη 22 ατόμων

Ο Δήμος Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

17 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας –Συνοδοί Απορριμματοφόρου, Τύρναβος Λάρισας

1ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου, Τύρναβος Λάρισας

4ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου, Τύρναβος Λάρισας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Τυρνάβου, Γραφείο Προσωπικού, Σταύρου Καράσσου 1, Τ.Κ. 401 00, Τύρναβος Λάρισας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24923 50127 (κ. Μ. Γρηγοριάδου).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΗΚ6ΩΗΚ-22Ζ/document

 

Δήμος Μεταμόρφωσης: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στην Μεταμόρφωση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Ξυλουργικών Εργασιών, Δ. Μεταμόρφωσης/Τεχνική Υπηρεσία

2ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών, Δ. Μεταμόρφωσης/Τεχνική Υπηρεσία

1ΥΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Δ. Μεταμόρφωσης/Τεχνική Υπηρεσία

2ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών, Δ. Μεταμόρφωσης/Τεχνική Υπηρεσία

2ΔΕ Υδραυλικών, Δ. Μεταμόρφωσης/Τεχνική Υπηρεσία

1ΔΕ Ηλεκτρολόγων, Δ. Μεταμόρφωσης/Τεχνική Υπηρεσία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Μεταμόρφωσης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Ιωάννη Ράλλη και Δημαρχείου, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση Αττικής

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2012900 & 213 2012920

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-03-2018 έως και 19-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩ3ΠΩΚΒ-ΑΒ6/document

 

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων: Πρόσληψη 40 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, ανακοινώνει με την αρ. πρωτ. ΠΡΠ2882270218/27-02-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού, 4ετούς διάρκειας, από φορείς Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συνολικά σαράντα (40) ατόμων – Τακτικών Υπαλλήλων Μονίμων ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ως εξής:

10 ΠΕ ή / και ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

20 ΠΕ ή /και ΤΕ Διοικητικού ή / και Διοικητικού-Οικονομικού ή / και Διοικητικού-Λογιστικού ή /και ΤΕ Οικονομικού ή / και Οικονομικού-Λογιστικού, όλων των ειδικοτήτων, ή / και ΠΕ Νομικών όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

10 ΠΕ ή / και ΤΕ Πληροφορικής, όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής:

α)Να είναι Τακτικοί Υπάλληλοι (Μόνιμοι ή ΙΔΑΧ), που υπηρετούν σε Υπηρεσίες και Φορείς Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης

β)Να διαθέτουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής

γ)Να έχουν συμπληρώσει συνολικά 5 έτη προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα της Γενικής Κυβέρνησης

δ)Να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρμογών Γραφείου & Διαδικτύου

ε)Να έχουν γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Η απασχόληση στην Αρχή, λόγω της ιδιαιτερότητάς του αντικειμένου της, είναι απαιτητική. Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται σε επαγγελματική κατάρτιση και πιθανόν να εκτελούν υπηρεσιακές μετακινήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή/και να εργάζονται υπερωριακά, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 1, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος δικαιολογητικά,

είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Ισόγειο, Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Αττική,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Προς:

Την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης

Υποδιεύθυνση Συμμόρφωσης

Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων

Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου

Τ.Κ. 104 38, Αθήνα,

είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gamingcommission.gov.gr

με την αποστολή των αναφερόμενων σύμφωνα με την πρόσκληση 1,2 και 3 δικαιολογητικών ως συνημμένων διαφορετικών αρχείων. Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στη με αριθμό 1/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Ε.Π.».

Πληροφορίες στο τηλ.: 211 1075222 (κ. Ιωάννης Μαργαρίτης) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@gamingcommission.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/75ΟΧΙΜΛ-2ΝΓ/document

Δήμος Πάρου: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Ο Δήμος Πάρου, που εδρεύει στην Πάρο της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες της τουριστικής περιόδου 2018, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση από τη Δημοτική Αστυνομία όλων των Κατηγοριών στη Δημοτική Αστυνομία Δ. Πάρου, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, τριών (3) υπαλλήλων για έξι (6) μήνες από Μάιο έως Οκτώβριο και τριών (3) υπαλλήλων για τρεις (3) μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν συμπληρώσει 2ετή δοκιμαστική υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά τη δημόσια πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δ. Πάρου, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 844 00, Παροικία Πάρου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22843 60114 & 22843 60115

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΝΘΟΩΞΓ-ΦΗΖ/document

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τις διδακτικές ανάγκες του παραπάνω Τμήματος,

ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού-Μόνιμων Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Ε.Π., για τη διδασκαλία των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

 • «Ζωγραφική»
 • «Γλυπτική – 3Eφαρμογές στον Γλυπτικό Χώρο»
 • «Γλυπτική –Εφαρμογές και Επεξεργασία του ξύλου ως πρωτογενές υλικό»
 • «Γλυπτική»
 • «Γλυπτική με εξειδίκευση στη Χαλκοχυτική-Γυψοτεχνική»
 • «Υλικά και Τεχνολογία Υλικών»
 • «Σχέδιο από φυσικό πρότυπο Αναλυτικό σχέδιο – σχεδιαστικές προσεγγίσεις»
 • «Χαρακτική-Μεταξοτυπία
 • «Ψηφιδωτό και Τεχνικές Ψηφιδωτού»
 • «Κεραμική»
 • «Γλυπτική με γνώσεις μετάλλου»
 • «Διδακτική της Τέχνης Ειδικών Εικαστικών Εφαρμογών»
 • «Εφαρμογές Γλυπτικής με ειδίκευση σε έργα ψηφιακά, πολυμεσικά, σχεδιασμός Internet και τρισδιάστατες απεικονίσεις-3printing»
 • «Ξυλογραφία-Χαλκογραφία»
 • «Ψηφιακά Μέσα με έμφαση στην εισαγωγή σε γλώσσες προγραμματισμού».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή

(σε cd) (5 αντίγραφα cd) στην ταχ. διεύθυνση:

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Πατησίων 42,

Τ.Κ. 106 82, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3897143

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΧΝ546Ψ8ΝΖ-6ΝΤ/document

Υπουργείο Οικονομικών: Πρόσληψη 135 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Υπουργείο Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση της συσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.), του Υπουργείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση 2ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για 1 έτος, συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

25ΠΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο φυσικών προσώπων

10ΠΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο επιχειρήσεων

5ΠΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο κεφαλαίου

15ΠΕ Τελωνειακοί

2ΠΕ Πληροφορικής

10ΤΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο φυσικών προσώπων

5ΤΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο επιχειρήσεων

5ΤΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο κεφαλαίου

5ΤΕ Τελωνειακοί

3ΤΕ Πληροφορικής

Για τις υπόλοιπες 50 θέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι παρακάτω:

ΠΕ Δημοσιονομικών

ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΤΕ Δημοσιονομικών

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Ένστολοι.

Ειδικά για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας και προς ολοκλήρωση των εκκρεμών ελέγχων , αποσπώνται και τοποθετούνται σε αυτή κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) Υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Το Μόνιμο Προσωπικό και το Προσωπικό ΙΔΑΧ, που υπηρετεί σε φορείς του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων και των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙΚ.) και του ευρύτερου Δ.Τ., συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων, καθώς και του Ε.Ε.Π., που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προανακριτικού έργου.

Δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου όταν υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη ή οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παραπτώματα οριστικής παύσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Για όλες τις θέσεις, εκτός των Ενστόλων, τα απαιτούμενα και τα πρόσθετα (Π.Δ.50/2001, ΦΕΚ/39/Α’), και στο άρθρο 89 (Π.Δ. 142/2017, ΦΕΚ 181/Α’).

Για τους ΠΕ, ΤΕ Εφοριακούς, Τελωνειακούς και Δημοσιονομικούς απαιτείται η καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας.

Για όλους τους κλάδους ΠΕ & ΤΕ, ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

-Επεξεργασίας Κειμένων

-Υπολογιστικών Φύλλων

-Υπηρεσιών Διαδικτύου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης (υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,

είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.)».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-03-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΖΥΦΗ-ΨΞΤ/document

 

 

Πηγή:e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *