Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» με κωδικό ΟΠΣ 5002378, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510003 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.
– Διδακτορικό δίπλωμα στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.
– Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία συναφή με το περιγραφόμενο αντικείμενο του έργου και ιδίως στην αξιοποίηση ερευνητικής μεθοδολογίας.
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Οικονομικών επιστημών ή της Διοίκησης
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Θετικών Επιστημών ή Οικονομικών επιστημών ή Διοίκησης.
– Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης Θετικών Επιστημών ή Οικονομικών επιστημών ή Διοίκησης.
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον χώρο των Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών ή της Διοίκησης.
– Διδακτική εμπειρία σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς (κολλέγια ΙΕΚ, κ.ά.) σε θέματα Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης.
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Μαθηματικών ή Στατιστικής.
– Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Στατιστική.
– Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα στη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων.
– Τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό έργο στη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS και στη μεθοδολογία ποσοτικών ερευνών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ουδενιώτη Νεκτάριο / τηλ. 210 7491605 necoud @ ekke.gr ή στον κ. Καρανίκα Ευάγγελο /τηλ. 210 7491794/ ekaranik @ ekke.gr.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *