Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη [ΠΕΡΑΝ]» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002358, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510002 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΥΜ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακού συνεργάτη – υποψήφιου διδάκτορα και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Μαθηματικές Επιστήμες
– Εμπειρία σε προγραμματισμό σε γλώσσα Matlab ή/και FORTRAN, PYTHON
– Εμπειρία σε επίλυση προβλημάτων Υπολογιστικών Μαθηματικών με έμφαση στην κυματική θεωρία και στην υποβρύχια ακουστική διάδοση.
– Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Μαθηματικές Επιστήμες
– Εμπειρία σε προγραμματισμό σε γλώσσα Matlab ή/και FORTRAN, PYTHON
– Εμπειρία σε ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων Υπολογιστικών Μαθηματικών με έμφαση στην υποβρύχια ακουστική διάδοση.
– Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μ. Παπαδάκη ή στην κα Γ. Ρηγοπούλου, στη διεύθυνση: office@iacm.forth.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *