9 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Νομού Ηρακλείου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 60

deddhe_vlavesΟ Διαχειριστής Ελληνικού δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – Περιοχή Ηρακλείου (ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ) που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

  • 400 ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θέσεις 6
  • 401 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ ΜΟΙΡΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θέση 1
  • 402 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θέση 1
  • 403 ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θέση 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14, ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ, Τ.Κ. 714 14 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ,
υπόψιν κυρίου ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2810- 314700).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 24/01/2014 έως και 03/02/2014

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΟΧ1 2014

Μενού